Bakgrund

Under 2003 steg elpriserna kraftigt under det första kvartalet vilket gjorde att nästan hela det årets budget för elförbrukningen gick åt redan då. Detta gjorde att HSB Södertörn som sköter vår ekonomi började titta på hur vårt ekonomiska läge såg ut. Det visade sig att det såg ganska mörkt ut om ingenting drastiskt gjordes på en gång.

För att lösa de mest akuta problemen gjordes en extra höjning av månadsavgifterna den 1 juli 2003. Enbart denna höjning skulle dock inte räcka till för att lösa problemen på lång sikt. Dåvarande styrelsen beslutade därför att tillsammans med HSB Södertörn starta projektet Kullen 2015 som syftar till att få föreningen på fötter igen så fort som möjligt.

Projektet inleddes med att det gjordes en noggrann genomgång av föreningens tekniska läge, dvs hur husen mådde. I den här fasen av projektet gick man igenom vad som skett med husen sedan de byggdes i mitten av 70-talet. En hel del renoverades i samband med att lägenheterna gjordes om till bostadsrätter under 19889-90 men det fanns även en del som inte åtgärdades då.

När den tekniska analysen var klar började man titta på hur projektet skulle påverka föreningens ekonomi. Totalt sett uppgick investeringsbehovet till ca 35 miljoner kronor fram till och med år 2015 och den första prognosen visade på ett upplåningsbehov av betydande storlek eftersom föreningens egna kapital inte är stort. Efter en revidering av den tekniska planen visade det sig att genom att starta de mest besparingseffektiva åtgärderna först så kunde man räkna hem besparingseffekter av betydande storlek redan från och med år 2005.

Om föreningen följer den tidplan som finns för alla de åtgärder som ingår i projektet så är upplåningsbehovet minimalt. Behovet att höja avgifterna, utöver inflationstakten på ca 2 till 3 % per år, är inte heller stort om ens något. Den totala kostnaden för projektet, ca 35 miljoner kronor, kan alltså till stor del finansieras av de besparingseffekter som uppnås.

En tredje del i projektet Kullen 2015 rör den sociala delen. Brf Kullen är en stor förening med ca 470 lägenheter och det talas ca 40 olika språk i föreningen. För att få reda på vad de boende tycker skall göras anlitades Veritas Communication. De genomförde ett antal intervjuer med styrelsens ledamöter och suppleanter och ett antal samtal med de boende, både bostadsrättsinnehavare och hyresgäster. Samtalen med de boende skedde dessutom med representanter från de flesta av de språkgrupper som finns representerade i föreningen. Sammanfattningsvis kan man säga att samtalen visade att de flesta trivs bra i området men upplever en viss osäkerhet och oro. Man vill också ha en mer utförlig och återkommande information från styrelsen. Kanske mera att betrakta som en önskan om KOMMUNIKATION mellan styrelsen och de boende.