Välkommen till brf Skördemannen 1, Wargentinsgatan 4 och Hjärnegatan 9 i Stockholm

Här är information som du kan behöva för att trivas och bo i vår förening. Vill du veta mer kan du vända dig till någon i styrelsen.

Brf Skördemannen

Här finns information som du kan behöva för att trivas och bo i vår förening. Vill du veta mer kan du vända dig till någon i styrelsen.  

Byggnaden uppfördes 1903–05 och har två adresser; Wargentinsgatan 4 och Hjärnegatan 9. Bostadsrättsföreningen köpte fastigheten med tillträde den 1 mars 2000 av HSB Stockholm och har numera 28 bostadsrätter. Till nästan alla lägenheter hör ett källarförråd. Tvättstugan ligger i källaren på Hjärnegatan 9. Fastigheten renoverades 1992 (stambyte m.m.) och byggdes på med tre vindslägenheter samt hissar 2007–2008.

Avfall 
# Restavfall kastas väl emballerat i sorteringsrum 1 innanför källardörren till vänster om porten på Wargentinsgatan 4. Dörren till soprummet är försedd med en dörrstängare som stänger automatiskt efter en stund när den ställs upp helt. 
# Matavfall sorteras och kastas i därför avsedda kärl. Påsar för ändamålet finns i sorteringsrummet.
# Glasförpackningar kastas i sorteringsrum 1.
# I sorteringsrum 2 i källaren på Wargentinsgatan 4, innanför cykelrummet sorteras förpackningar av plast, papp och metall samt småelektronikavfall, batterier och ljuskällor. Det finns tydliga anvisningar vilka förpackningar som får kastas. VIngenting skall ställas på golvet! Elektronikkärlet gäller bara för småelektronik, ungefär i storlek av en brödrost, inte datorer, gamla dammsugare och liknande.
# Miljöfarligt avfall lämnas till en miljöstation, t ex på Norr Mälarstrand 31, Preem eller på någon av stadens återvinningscentraler.
# Större grovavfall, byggavfall, elavfall och farligt avfall fraktar man bort själv till någon av stadens fem återvinningscentraler. Den närmsta ligger i Roslagstulls Återbruk. Öppettider måndag-torsdag, 16:00-21:00 samt lördag-söndag,10:00-16:00. Adress, Cederdalsgatan 7, telefon 08-522 120 00.
# Läs mer på webben på http://www.stockholmvattenochavfall.se/

Andrahandsuthyrning 

Som bostadsrättsinnehavare har man rätt att upplåta sin lägenhet i andra hand om det finns skäl för det. Ansökan om tillstånd gör man skriftligen till styrelsen. Blankett för ansökan samt styrelsens policy om upplåtelse i andra hand finns på föreningens hemsida eller kontakta någon i styrelsen. Upprepad korttidsuthyrning som mer liknar hotellverksamhet av kommersiell natur kommer inte att godkännas.  

Anslagstavlor 

Anslagstavlorna i entréerna är bara avsedda för föreningen och dess medlemmar. 

Bastu

Bastun ligger i gången utanför tvättstugan. Bastun bokas via appen Tvättstugetid.

Brandskydd 

Föreningen bedriver enligt myndighetskrav ett systematiskt brandskyddsarbete. Några viktiga punkter att ta del av: 

Trapphusen och våningsplanen är utrymningsvägar och brandceller så det får absolut inte förvaras något i trapphusen eller på våningsplanen av olika skäl. Exempelvis är varken skohyllor eller torkmattor acceptabla i trapphuset. Rökning är av naturliga skäl inte tillåten i trapphuset. Ett trapphus med föremål i medför:

 

1.     Risk för anlagda bränder

2.     Hindrar utrymning och brandmännens arbete, eftersom sikten kan vara dålig pga. rök, risk för snubbling och fall.

3.     Branden kan sprida sig till föremålen som förvaras i trapphusen och våningsplanen, med ökad rök och hetta som följd.

4.     Hindrar ambulansmännen vid hämtning av sjuka personer på bår och övriga transporter .

 

Om det börjar brinna:

1.  Rädda

2.  Larma ring 112

3.  Släck

Föreningens lägenheter är utrustade med en brandvarnare. Medlemmarna är ansvariga för att den finns kvar samt skötsel och underhåll.  

Bredband och datanät 

Fastigheten är försett med ett datanät med en hastighet 250/250 Mb (LAN) som är anslutet via fiber till Telenor som operatör. Ett nätverksuttag är installerat från början i de flesta fall placerat i hallen. Vi har ett gemensamhetsavtal med Telenor vilket innebär att datauppkoppling och abonnemangsavgiften för IP-telefoni ingår i månadsavgiften. För att dra nytta av tjänsterna så måste var och en ansluta sig genom att kontakta deras kundtjänst på telefon 020-22 22 22. 

Cyklar 

Cyklar kan parkeras i två cykelrum i husets källare. Vi har många cyklar i huset så om du inte använder din cykel under en längre tid är det bra om du ställer den i det inre större cykelrummet. 

E-postadresser

För att minska pappersförbrukningen så försöker vi skicka ut information via mail. Meddela styrelsen adressen om ni inte gjort det samt vid byte av densamma. Viktig information såsom kallelse till årsmöten skickas både via e-post och anslås i entréerna.

Fastighetsförvaltning

Vi har avtal med HSB Stockholm att sköta ekonomi och lägenhetsadministration. Har du frågor om avgifter, överlåtelser och panter kan du vända dig till handläggarna på HSB. Se anslagstavlan i porten. 

 Fastighetsskötsel och felanmälan 

Vi har avtal med HSB Stockholm om fastighetsskötsel. Felanmälan görs till HSB Kund- och Medlemsservice på telefon: 010-442 11 00 eller maila till service.stockholm@hsb.se. För arbeten som kräver omedelbar åtgärd på icke ordinarie arbetstid och som inte kan vänta på åtgärd till närmsta vardag kontakta HSB-jouren tel. 695 00 00.  

Fågelmatning 

Det är inte tillåtet att mata fåglar på innergården eller från fönster. Vi vill undvika nedsmutsning och att råttor samlas. 

Hemsida 

https://www.hsb.se/stockholm/brf/-skordemannen-1-i-stockholm/ är adressen till vår hemsida. Här finns stadgar och aktuell information. 

Hjärtstartare 

Det finns en hjärtstartare innanför porten från gården på Hjärnegatan. Den är också tillgänglig för dem som är s.k. SMS-livräddare via hjärtstartarregistret. 

Julgranar
Uppsamlingsplats för julgranar på Kungsholmen är närmast Scheelegatan/Kungsholmsgatan. Kasta inte julgranen på gatan eller i våra sorteringsrum.

Kabel-TV 

Föreningen har avtal med Tele2 och i månadsavgiften ingår ett TV-grundutbud.  

Lägenhetsnummer

Förutom vår interna lägenhetsnumrering i vår lägenhetsförteckning så har vi lägenhetsnummer som myndigheten har bestämt. Vilket nummer ni har framgår av en lapp i respektive portregister.

Medlemsinformation 

På anslagstavlorna anslås aktuell information och ett par gånger per år skickas ett informationsblad ut via e-post. 

Ohyra 

Om du får ohyra kontaktar du Anticimex direkt. Informera också fastighetsskötaren. 

Ombyggnad 

Medlemmarna ansvarar enligt stadgarna själva för underhåll av lägenhetens inre. Hit räknas rummens väggar, golv och tak samt inredning i kök och badrum. Bostadsrättsföreningen ansvarar för det yttre underhållet av fastigheten, som fasader, yttertak, trapphus, källare, tvättstuga och fasta installationer. Du har rätt att göra mindre förändringar i lägenheten, t ex byta dörrar eller installera tvättmaskin. Vill du göra en väsentlig förändring, t ex ta bort väggar eller ändra fasta installationer, måste du begära tillstånd av styrelsen. Ändringarna får inte medföra skada eller men för en annan medlem. Blanketter för ansökan om tillstånd begärs av styrelsen. Vid väsentliga förändringar kan man också behöva göra en anmälan till stadsbyggnadskontoret vilket man bör kontrollera innan man sätter igång.
Vid nybyggnation eller ombyggnad av våtrum eller kök om vattenledning, vattenrör eller avloppsstam berörs, direkt eller indirekt, ska arbetet godkännas av oberoende besiktningsman både före och efter avslutat arbete.

 

Regler för vår gemensamma trevnad    

Trapphuset är en viktig utrymningsväg, därför är det förbjudet (brandmyndighetskrav) att förvara brännbart material där (skor, torkmattor, barnvagnar, skohyllor m.m.).
Bastun - se särskilda regler vid bastun.
Tvättstugan - se särskilda regler i tvättstugan.
Restavfall som kastas i sopkärlen i sorteringsrum 1 på Wargentinsgatan 4 ska vara väl emballerat.
I det yttre cykelförrådet ska endast cyklar som används dagligen förvaras.   

Gården

1.     Vi har gemensamt ansvar för innergården och dess skötsel. Vi brukar ha en gemensam vårstädning under maj och en höststädning i oktober. Det finns trädgårdsmöbel, parasoll och en grill. Nyttjande av gården är förbehållet föreningens medlemmar.

      Gräsmattan är liten och används flitigt. Självklart ska den användas men var restriktiv när gräsmattan är blöt särskilt höst och vår då den är som känsligast. 

2.     Det är inte tillåtet att spela fotboll; dels kan en missriktad boll krossa ett fönster dels kan fasaden bli nersmutsad och så påverkar det gräsmattan negativt. En krossad ruta betalas (4–5000 kr) av medlemmen. Små barn får naturligtvis leka med bollar. Sunt förnuft gäller.

3.     Grillen är till för alla medlemmar. Vill flera familjer grilla samtidigt får man komma överens om turordningen sinsemellan. Grillen städas av och redskapen diskas senast dagen efter användandet.

4.     Vattenslangen är endast till bevattning och rengöring av gården.

5.     Fester och liknande är tillåtet med samma hänsyn till grannarna som om man har en fest i bostaden. Tänk på att ljud hörs väldigt väl från gården. Rökning är förbjuden.

6.     Leksaker läggs i gråa lådan då de inte används.

7.     Husdjur får inte rastas på gården. 

 

Hemmet

Fester är trevligt då och då men tänk på grannarna. Generellt kan man säga att det ska vara tyst mellan 23:00 – 07:00. Ska festen vara längre än kl. 23.00 informera grannarna om det.

Tvätt- och diskmaskiner kan vara störande och bör därför inte köras efter 22:00.

Styrelse 
Styrelsen har möte ungefär en gång per månad. Dess sammansättning och kontaktuppgifter hittar du på anslagstavlan i porten. 

Tvättstuga 

Tvättstugan ligger i källaren på Hjärnegatan 9. Du bokar tid genom ett digitalt bokningssystem, Tvättstugetid, antingen via en app eller en webbsida. För tillgång till tvättstugan behövs din e-postadress och ett lösenord som gör att du kan börja boka tider i appen. Vid frågor kring detta kontakta styrelsen. Tvättider syns direkt i appen. Regler för tvättstugan sitter i anslutning till densamma. Var och en städar naturligtvis efter sig efter avslutat tvättpass. Tvättiderna på morgon och kväll skall respekteras på grund av risken för störningar. 

Årsstämma 

Ordinarie föreningsstämma äger vanligtvis rum i maj. Motioner till stämman lämnas till styrelsen före februari månads utgång. Kallelse till stämma sker genom anslag i trapphusens anslagstavlor samt utdelning till samtliga medlemmar.

 

 

Stockholm april 2024