Ombyggnation, Renovering

Om du har för avsikt att göra ombyggnation/renovering i din lägenhet av väsentlig art så
ska du :

  1.  Läsa igenom våra regler för ändring i lägenhet
  2.  Lämna ansökan/beskrivning av ombyggnaden till styrelsen
     Blankett finns att ladda ner här. (Klicka på länken Begäran om tillstånd för ändring i lägenhet)

REGLER FÖR ÄNDRING I LÄGENHET

Kommun och styrelse måste godkänna 
För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du enligt plan- och bygglagen göra bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart. Bostadsrättsföreningens styrelse måste också godkänna ändringarna. 

Vad är väsentliga ändringar?
Väsentliga ändringar är sådana som till exempel berör bärande konstruktioner, som avsevärt förändrar planlösningen, eller som påverkar ventilation, vatten och avlopp. Du måste kunna visa upp intyg om väggarnas kvalitet. Om det är osäkert huruvida en vägg är bärande eller inte, måste du anlita en byggnadskonstruktör eller hämta in säkra uppgifter via byggnadsnämnden.

Viktigt att veta 

•   Icke bärande innerväggar är ditt ansvar som lägenhetsinnehavare. Dessa får du ändra, så länge
    det inte påverkar byggnaden enligt ovan. 

•   För att undvika framtida vattenskador, ska du vid renovering/ombyggnad i våtrum följa
    Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt råd och anvisningar för  
    vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK). 

•   Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker. Ska du göra 
    ombyggnad som berör fastighetens stigarledning, el-central eller det ordinarie nätet, måste den 
    först dokumenteras på ritning och godkännas av föreningens styrelse. 

•   Ombyggnad av fastighetens gas- och vvs-system får endast utföras av för uppgiften utbildad och 
    godkänd person. Även i detta fall behövs styrelsens medgivande. 

•   Du får inte sätta igen befintlig ventilation, eller ändra till annan typ av ventilation.  

•   Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort. Det får inte
    läggas i föreningens grovsoprum eller container och inte heller belamra gemensamma utrymmen, 
    som trapphus, källargångar, vind och gård. 

•   Tänk på att inte störa dina grannar i samband med ombyggnad. Anslå gärna i portuppgången 
    innan du sätter igång. Ombyggnadsarbetet får inte utföras på kvällar eller nätter.