Kvartalsbrev april

05 april 2023 Styrelsen har beslutat att kvartalsvis skicka ut information till föreningens medlemmar via vår hemsida och Facebook-grupp för att öka medvetenheten kring styrelsens arbete och aktiviteter. Nyhetsbreven kommer att publiceras i slutet av respektive kvartal och vi välkomnar eventuella kommentarer, idéer, initiativ eller frågor till vår styrelsemejl.

Hej medlemmar och boende i Brf Kalkonen,

 

Föreningen har just nu många pågående projekt för att förvalta våra fastigheter samt för att främja en trivsam och trygg boendemiljö. Några projekt vi jobbar med just nu är bland annat: brandskydd, preventiva inbrottsåtgärder, inventering av maskinparker, överlåtelsesyner samt underhållsplan. Nedan kan ni läsa mer om vad de olika projekten innebär för föreningen.

 

Ny förvaltare – Under det första kvartalet har styrelsen haft mycket att stå i gällande övergången till ny ekonomisk och teknisk förvaltning hos Nabo. Övergången har gått bra men stort fokus har lagts på att skapa nya processer för styrelsearbetet framgent. Vi tror att övergången är ett stort steg i rätt riktning för en framgångsrik förening! Tack för er visade förståelse under denna övergång – och glöm inte att lägga in era kontaktuppgifter i Nabo-portalen!

 

Brandskydd – Styrelsen har beställt och genomfört en brandskyddsinventering i samtliga fastigheter och beslutat om att genomföra brandskyddsstärkande åtgärder enligt rekommendation från entreprenören. Styrelsen har uppmärksammat att det finns mycket brandfarligt material vid skyddsronderna (möbler, byggmaterial, bråte, osv) i både källargångar, trapphus och vindskorridorer som kommer att forslas bort efter aviseringstidens utgång. Bortforslingen medför en större kostnad för föreningen men är nödvändig med hänsyn till brandsäkerheten. Vi får påminna om att trapphusen inte är lämpliga förvaringsutrymmen och att även cyklar och barnvagnar kommer forslas bort. Aviseringar kommer gå ut till samtliga lägenheter så snart som möjligt. Har du möjlighet att hjälpa styrelsen med att dela ut avier i brevlådorna? Hör gärna av dig!

 

Preventiva åtgärder inbrott – Styrelsen utreder preventiva åtgärder för inbrott samt hur vi kan öka säkerheten i våra fastigheter. I utredningsarbetet ingår dialog med externa experter. Under senaste styrelsemötet beslutade vi om att upphandla en inventering av vårt nuvarande portsystem som kommer skapa en bättre överblick av dagens system och samtidigt fungera som underlag till upphandling av ett nyare, modernare och säkrare portsystem. Dagens portsystem är utdaterat och har visat sig innebära större insatser för att modernisera.

 

Maskinparker – Fastighetsförvaltare har på uppdrag av styrelsen gjort en inventering av samtliga maskiner i våra tvättstugor och har beslutat att byta ut de som är i omedelbart behov att bytas ut. Vi har även beslutat om att upphandla maskinservice från Nabo som innebär att Nabo kontinuerligt kommer se över maskinerna i våra tvättstugor. Detta kommer förhoppningsvis minska problemen hos de befintliga maskinerna samt öka dess livslängd. Framförallt vill vi undvika att medlemmar står med blöt tvätt efter ett tvättpass eller oförutsett inte har kunnat tvätta. Därutöver får styrelsen en bättre överblick när maskiner bör bytas ut och kan räkna med detta i budget. Vi får en bättre överblick av skicket i vår maskinpark och kan arbeta förebyggande, helt enkelt.

 

Byggsäckar – Under våren har problematik med kvarlämnade byggsäckar uppmärksammats av styrelsen och medlemmarna i föreningen. Styrelsen har fört en dialog med Stockholms stad för att undvika bortforslingskostnader och enligt Stockholms stad ska befintliga byggsäckar forslas bort inom kort. Framgent får kvarlämnade byggsäckar gärna felanmälas via styrelsemejlen så att vi kan hantera dessa via Stockholms stad.

 

Måsar på innergårdarna – Eftersom våren är på ingång är det snart dags för bl.a. måsar att bygga sina bon vilket tidigare år drabbat medlemmar som vill vistas i vårsolen på våra innergårdar. Måsungarnas föräldrar kan som bekant bli smått aggressiva mot dem som närmar sig ungarna och styrelsen har därför kontaktat Anticimex om en offert i hopp om att kunna förebygga arga måsar på innergårdarna.

 

Mal – Styrelsen har fått in en del frågor angående malangrepp på vind. Föreningen har tidigare haft problem med malar på vinden och vidtagit åtgärder för detta. Vi kan i dagsläget inte se ett aktivt problem med malar i våra fastigheter, utan eventuella spår härstammar troligen från förra gången vi hade malproblematik. Dock vill vi påminna samtliga om att plasta in textilier i förråd och källare för att inte locka skadedjur såsom exempelvis mal i våra förrådsutrymmen.

 

Underhållsplan – Styrelsen har påbörjat en uppdatering av underhållsplanen för våra fastigheter tillsammans med förvaltare Nabo. Denna kommer styrelsen använda framåt som utgångspunkt i arbetet för att få en överblick av fastigheternas skick och för att planera kommande underhållsarbeten.

 

Ekonomi – Bytet av ekonomisk förvaltning från HSB till Nabo gav vissa följder som styrelsen behövt hantera kopplat till ekonomin i föreningen. Många månadsavier har gått obetalda, troligtvis på grund av missade e-fakturor och autogiron till den nya förvaltaren, något som drabbar både boende och föreningen ekonomiskt med påminnelser. Styrelsen har därför försökt kontakta samtliga boende, och ser nu en vändning i färre missade betalningar. Rådande konjunkturen har inneburit prisökningar både på underhåll, el och räntor vilket ökar föreningens löpande kostnader. Detta har lett ett aktivt arbete med att försöka hålla kostnaderna nere och öka intäkterna till föreningen. Vi har fått upp räntorna på föreningens sparkonton samt infört avgift på andrahandsuthyrningar, vilket är viktiga insatser för att möta kostnaderna som löper framöver. Räntan på föreningens lån har gått upp och vi ser löpande över räntor från andra banker för att konkurrensutsätta. Vidare jämför vi kostnaderna från föregående år för att se var det kan behövas ett omtag eller investeringar för att på lång sikt stärka föreningens ekonomi och samtidigt utföra det underhåll som fastigheterna kräver.

 

Hemsida – Styrelsen har även uppdaterat hemsidan, gå gärna in och ta en titt.

 

Snart nalkas långhelg för många boende och vi ber er vara extra uppmärksamma på vilka som rör sig i våra trappuppgångar då många är bortresta. Ta gärna en extra titt så att portarna stängs efter dig och våga fråga vem personen som går in bakom dig är. Med detta sagt önskar vi alla en härlig påskhelg!

 

Allt gott,

 

Styrelsen för Brf Kalkonen:

 

Marcus Claesson, Marianne Cervin, Ivika Jakson, Eric Widéen, Elias Gustafsson, Martin Jansson, Sandra Andersson, Annie Leander, Julia Ramundo och Alva Larsson.