Renovering av bostadsrätt

Som bostadsrättsinnehavare bestämmer du själv över de flesta renoveringsarbeten i din lägenhet. Men om du vill göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du anmäla detta till bostadsrättsföreningens styrelse och få den planerade förändringen godkänd i förväg.

Vad är en väsentlig förändring och hur ansöker man om styrelsens godkännande?

Renovering som kräver styrelsens godkännande kan vara:

  • påverkan av bärande konstruktion (t ex rivning av väggar)
  • ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, vatten eller ventilation (t ex byte av golvbrunn eller installation av elektrisk handdukstork som då ersätter en vattenburen radiator)
  • annan väsentlig förändring av lägenheten

Ansökan om renovering ska inkomma till styrelsen senast en månad innan arbetet påbörjas, så att styrelsen har tillräckligt med tid att behandla din ansökan. Renoveringsarbetet får ej påbörjas utan styrelsens medgivande. Se stadgarna för utförligare beskrivning över vad föreningen respektive bostadsrättsinnehavaren ansvarar för.

 Ansökan kan mailas eller lämnas till styrelsen och ska innehålla:

  • Beskrivning hur arbetet ska genomföras med bifogad ritning.
  • Som regel begärs alltid intyg av byggnadsingenjör för arbeten som utförs på det som faller under föreningens ansvar (t.ex. rivning av väggar, arbeten på stammar av el, vatten och ventilation, arbete i elnätet för radiatorer etc.). Bostadsrättsinnehavaren betalar själv för eventuell intygskostnad.


Arbete får inte påbörjas före styrelsens godkännande. Styrelsen behandlar anmälda ärenden vid första möjliga tillfälle (som regel vid nästa ordinarie styrelsemöte). Om arbetet påverkar de delar som föreningen (styrelsen) är ansvarig för, kan styrelsen kräva att besiktning ska göras. Det kan röra sig om delmoment eller en avslutande besiktning, beroende på arbetets art.

 Det ska vara fackmannamässigt utfört

Föreningen kräver att renovering av våtrum ska utföras av behörig hantverkare i enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), Säker Vatten, samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK). Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker. Om man vid ombyggnad/renovering önskar byta fläktkåpa måste en kåpa väljas som fungerar tillsammans med Essvent-aggregatet.

 Visa hänsyn och informera

Föreningens trivselregler ska följas. Renovering får därför enbart ske mellan klockan 08-17 på vardagar. Lördagar, söndagar, helgdagar samt mellan 23/12 och trettondagen får endast renovering som grannar inte hör utföras till exempel målning. 

Innan arbete som medför oljud eller annan olägenhet påbörjas, ska anslag sättas upp i båda trapphusen. Anslaget ska visa vilken lägenhet som renoveras samt under vilken tid som arbetet pågå.

Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort. Det får inte läggas i föreningens grovsoprum och inte heller belamra gemensamma utrymmen, som trapphus, källargångar, vindar och gårdar. "Big bags" ska transporteras från trottoar omgående och får ej vara på trottoar under en helg.