Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Så byter ni stadgar

10 viktiga punkter att följa när ni ska ändra era stadgar:

1. Beslut att ändra stadgarna
Beslut att ändra stadgarna skall fattas av två på varandra följande föreningsstämmor. (Det finns en teoretisk möjlighet att ändra stadgarna genom ett stämmobeslut. Då krävs att samtliga medlemmar är närvarande och att beslutet är enhälligt). Det krävs inte att beslut fattas på ordinarie föreningsstämma.

För giltigt beslut fordras att beslutet på den senare föreningsstämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. På den första stämman är det tillräckligt att beslutet fattas med enkel majoritet.

OBS! Om beräkningsgrunden för årsavgift ändras från insats till andelstal krävs 3⁄4-dels majoritet för förslaget vid den andra stämman.

Kallelse till den andra stämman får inte utfärdas innan den första stämman har hållits.

2. Kallelsen
I kallelse ska det anges att stämman ska behandla förslag att anta de nya stadgarna. Enligt 7 kap 8 § föreningslagen skall det huvudsakliga innehållet av förslaget till ändringen anges i kallelsen. Eftersom det här är fråga om en omfattande redaktionell omarbetning men också åtskilliga ändringar i sak, är det passande att förslaget i sin helhet finns med i kallelsen exempelvis som en bilaga.

Textförslag till kallelsen för den första förningsstämman:
Styrelsens förslag till att anta nya stadgar, 2023-års normalstadgar för HSB-bostadsrättsförening. Stadgeförslaget i dess helhet bifogas denna kallelse.

3. Förslag till stadgeändring
Ett fullständigt förslag till stadgeändring ska, efter det att kallelse har utfärdats, hållas tillgängligt för medlemmarna hos föreningen och genast sändas till medlemmar som begär det och vars postadress är känd för föreningen (7 kap 8 § föreningslagen).

4. Kallelsen till andra föreningsstämman
I kallelsen till den andra föreningsstämman ska det anges vilket beslut den första stämman fattat.

Textförslag till kallelsen för den andra föreningsstämman:
Godkännande av föreningsstämmans beslut den åååå-mm-dd att anta nya normalstadgar för bostadsrättsföreningen.

Beslutet vid den första föreningsstämman fattades med acklamation (alternativt; med nn röster för och n röster emot), eller att beslutet fattades enhälligt.

Beslutet ska, för att vara giltigt, biträdas av minst två tredjedelar (alternativt 3⁄4 delar) av de röstande vid denna andra föreningsstämma.

Förslag på hur texten i protokollet kan utformas:
a) Första stämman
Stämman beslutar med acklamation (alt: med nn röster mot n) eller beslutar enhälligt att ändra föreningens stadgar till 2023 års normalstadgar för HSB bostadsrättsförening, bilaga 1.

b) Andra stämman
Stämman har åååå-mm-dd beslutat att anta 2023 års normalstadgar för HSB bostadsrättsföreningar.

Stämman beslutar enhälligt (alternativt med nn röster mot n) att i andra läsningen anta 2023-års normalstadgar för HSB-bostadsrättsföreningar. Det antecknas att de ändrade stadgarna träder i kraft i och med att de registreras hos Bolagsverket.

5. Slutversion stadgar beställs av HSB Stockholm.

6. Stadgarna undertecknas därefter av föreningen och skickas till HSB Stockholm.

7. HSB undertecknar de nya stadgarna. Därefter skickar HSB alla handlingar till Bolagsverket.

8. Registreringsavgiften betalas av föreningen till Bolagsverket.

9. Bolagsverket registrerar de nya stadgarna, som då börjar gälla.

10. HSB tar emot de nya stadgarna från Bolagsverket och skickar de vidare till bostadsrättsföreningen.