Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Beslutsfattande kring underhåll och åtgärder

Det är inte ovanligt att en bostadsrättsförening planerar underhålls- eller förbättringsåtgärder på och i hus och mark. Men vem ska egentligen fatta beslut om arbetena – styrelsen eller stämman?
Byggställning utanför flerbostadshus

Att avgöra om det behövs ett stämmobeslut eller ett styrelsebeslut kan vara svårtHär reder vi ut gränsdragningen.

När det behövs stämmobeslut  

I 9 kap. 15 § bostadsrättslagen står det att beslut om en väsentlig förändring av föreningens hus eller mark med anledning av en om- eller tillbyggnad ska fattas på en föreningsstämma, om inte något annat har bestämts i stadgarna. Men det är inte alltid helt klart vad som utgör en sådan väsentlig förändring, därför bör man ta hänsyn till åtgärdens omfattning, de ekonomiska åtaganden som följer med åtgärden eller vad som kan anses vara allmänt vedertaget. Ett exempel på en väsentlig förändring är en om- eller tillbyggnad (som inte är en ren underhållsåtgärd och inte är liten) med stora ekonomiska åtaganden.  

Standardförbättringar i huset 

En ombyggnad som förbättrar standarden i föreningens hus, och inte är en ren underhållsåtgärd, bör det beslutas om på en föreningsstämma. Sådana standardförbättringar kan vara att huset förses med nya installationer såsom hissar eller anordningar för sopstationer.  

Mindre standardförbättringar som inte innebär några större ekonomiska åtaganden kan det dock beslutas om i styrelsen. Ett exempel är om porten i föreningens hus byts ut till en funktionsdugligare trots att den äldre porten var i gott skick. 

Tillbyggnad och nybyggnad 

Beslut om tillbyggnad och nybyggnad kräver stämmobeslut. Det kan exempelvis handla om en utbyggnad för förråd och tvättstuga eller en ny byggnad för ytterligare bostäder eller garageplatser. Beslut om mindre tillbyggnader, såsom en mindre överbyggnad till en sopcontainer, kan fattas av styrelsen.  

När det behövs styrelsebeslut 

I styrelsens ansvar ingår det löpande underhållet och reparationer av föreningens mark och hus. Beslut kring dessa fattas alltså normalt av styrelsen. En vanlig missuppfattning är att om reparations- och underhållskostnaderna uppgår till ett stort belopp krävs beslut på en föreningsstämma. Rör det sig om reparation eller underhåll (till exempel byte av tak på grund av underhållsbehov) är det alltid en styrelsefråga oavsett vad kostnaderna uppgår till. Beloppet saknar alltså helt betydelse. 

Risker med att ta upp frågan på föreningsstämman 

Styrelsen har alltid möjligheten att ta upp en fråga på föreningsstämman och kan göra det vid osäkerhet om ett stämmobeslut krävs eller inte. Men innan styrelsen väljer att göra det bör styrelsen fundera över vilka konsekvenserna blir om stämman säger nej. Är det ett underhåll som är i stort behov att genomföras och föreningsstämman säger nej hamnar styrelsen i en mycket knepig situation eftersom styrelsen ansvarar för underhållet men inte kan vidta den åtgärd som behövs. 

Gränsdragning i tre steg 

Lite förenklat kan styrelsen utreda om en planerad åtgärd behöver stämmobeslut eller styrelsebeslut genom att följa dessa steg: 

 1. Är arbetet en ren underhållsåtgärd eller en standardförbättring?
  Om ”underhållsåtgärd” – styrelsebeslut
  Om ”standardförbättring” – kan behövas stämmobeslut, fortsätt till fråga 2  
 1. Är det fråga om en, inte liten, om- eller tillbyggnad med stora ekonomiska åtaganden?
  Om ”ja” – stämmobeslut
  Om ”nej” – styrelsebeslut  
 1. Fortfarandeosäkra på vilket beslut åtgärden behöver? Utred vad som händer om styrelsen hänskjuter frågan till stämman och får ett nej!

  Om ”inte så farligt, det finns ingen risk för skada om de planerade åtgärderna får vänta” – stämmobeslut

  Om ”åtgärderna kan inte vänta, föreningen riskerar att drabbas av skador på hus eller mark” – styrelsebeslut

Trygghet och stöd i styrelsearbetet

Upptäck brf-medlemskapet i HSB som bland annat ger stöd från en erfaren HSB-ledamot och juridisk rådgivning.

Behöver du juridisk rådgivning?

Fastighetsägare och enskilda HSB-medlemmar är varmt välkomna att kontakta HSBs jurister som har stor erfarenhet i frågor som rör boendet.