Regler vid renovering i lägenhet

Medlemmar har, enligt Bostadsrättslagen och föreningens stadgar, ansvar för att lägenheten hålls i ett bra skick. Detta brukar uttryckas så att medlemmen har ansvar för det inre underhållet.

När behövs tillstånd?

Vid renoverings- eller ombyggnadsarbeten krävs tillstånd. Förvaltaren måste godkänna renoveringsarbetet och i många fall krävs även godkännande från Stockholms stadsbyggnadskontor vid renovering och ändringar i lägenheten.

Om du till exempel vill utföra en håltagning i husets bärande konstruktion (golv, vägg, tak) krävs bygganmälan till Stadsbyggnadskontoret. För att ta reda på förutsättningarna för bärande konstruktion måste du alltid ta kontakt med en konstruktör som kan göra en bedömning och lämna ett utlåtande. Det samma gäller om man vill slå ihop två lägenheter eller på annat sätt ”väsentligt ändra planlösningen”.

På stadens hemsida finns förteckning över vad som fordrar bygganmälan https://bygglov.stockholm/nar-behovs-bygglov/. Innan du fått ett så kallat startbesked från Stadsbyggnadskontoret får du inte påbörja några arbeten – detta startbesked ska även alltid delges till förvaltaren och du måste invänta godkännande från förvaltaren/styrelsen innan du startar din renovering.

Exempel: Du vill öppna upp för en dörr i en bärande vägg = kräver ansökan till Stadsbyggnadskontoret och förvaltaren (se ”Hur får man tillstånd?” för korrekta handlingar som ska till förvaltaren).

Exempel: Du vill måla om vardagsrum och tapetsera i sovrummet = kräver ingen ansökan vare sig till Stadsbyggnadskontoret eller förvaltaren. På samma sätt krävs det att du har fått skriftligt tillstånd av förvaltaren för många ändringar. Ombyggnationer som kräver föreningens tillstånd är sådant som påverkar bärande konstruktioner eller ledningar för värme, vatten, avlopp, el, tv och internet samt ventilationskanaler.

 

Hur får man tillstånd?

Ansökan om tillstånd för ombyggnad görs på blanketten som finns ”HÄR” och mailas eller postas till förvaltaren.

Till ansökan bifogar du fackmannamässiga ritningar (som tydligt visar vad som ska göras), utlåtande från konstruktör, intyg gällande BKR och GVK (Säker vatten). Om åtgärden kräver bygganmälan hos Stockholms stadsbyggnadskontor enligt ovan ska kopia av startbeskedet bifogas.

Föreningen har möjlighet att ställa villkor i sitt tillstånd. Ett vanligt sådant villkor kan vara att medlemmen ska lämna in nya så kallade relationsritningar efter genomförd ombyggnation.

Samt att vid flytt av väggar eller andra mer omfattande arbeten så kräver styrelsen att medlemmen inkommer med protokoll från ackrediterad ventilationsföretag som visar godkända luftflöden i lägenheten (godkänd OVK).

Du måste invänta godkännande från förvaltaren innan du startar din renovering.

 

Medlemmens ansvar

Den medlem som bygger om lägenheten har alltid ansvaret för skador som uppstår och kostnader för att återställa efter skador - både i den egna och andras lägenheter. Föreningen ställer aldrig krav på entreprenören utan det är medlemmen som får stå till svars om fel skulle uppstå.

Den som bygger om måste på egen bekostnad transportera bort allt byggavfall till någon av stadens återvinningscentraler (ÅVC). Byggavfall får absolut inte slängas i föreningens sopkärl och inte heller lämnas i föreningens återvinnings- eller grovsoprum. Tänk också på att för att få ställa storsäckar (BIG BAG eller liknande) på stadens gator och trottoarer krävs tillstånd. De får inte stå kvar över helgen.

Förvaltaren tillsammans med styrelsen beslutar även ifall en besiktning ska ske efter avslutad ombyggnation. Det är alltid medlemmen som bekostar besiktningen.

 

Vilka tider får man bygga om?

Störande (bullrande) ombyggnadsarbeten får endast utföras på vardagar klockan 8.00-19.00 samt lördagar och söndagar 10.00-19.00. Dessa tider ersätter inte dialog med grannar när man gör större renoveringar. Övriga tider och på helgdagar är naturligtvis andra, icke störande arbeten, tillåtna.

Informera grannar i god tid vid störande arbeten, exempelvis genom anslag i porten med information som innefattar: vilken lägenheten som renoveras, tidsplan för störande arbete, kontaktuppgifter till lägenhetsinnehavaren.

Innebär ombyggnationen mycket buller ska anslag även sättas upp i angränsande portar eftersom borrljud sprids lång väg. Den som anlitar hantverkare är ansvarig för att hantverkarna känner till – och också följer – de regler som gäller i vår förening. Byggmaterial eller byggavfall får på inga villkor förvaras i trapphus eller våningsplan. Vid transport i hiss är det viktigt att entreprenören täcker in hissen så att den inte tar skada vid transport av material samt att hissen städas ur om den blir smutsig vid rivningsarbeten/transport av rivnings-material.

 

Håltagning i bärande konstruktion

Vid håltagning i bärande konstruktion ska du kunna visa att förändringen inte påverkar den bärande konstruktionen på ett negativt sätt. En konstruktör ska alltid, på medlemmens bekostnad, upprätta ett utlåtande som lämnas över till förvaltaren där det bekräftas att byggnaden inte tar skada av tilltänkt arbete. Tänk även på att du måste kontakta Stadsbyggnadskontoret för en bygganmälan och få godkännande även från dem innan du startar. Se till att bifoga startbeskedet i din ansökan till förvaltaren.

 

Våtrum – toalett, bad- och duschrum

Alla ändringar i våtrum kräver att förvaltaren godkänt din anmälan. Detta av fler skäl: I våtrummen finns el, vatten, avlopp, ventilation, och ibland värme och ändringar av allt detta kräver tillstånd. Dessutom finns i våtrum en fuktspärr som ska hindra vattenskador. Om fuktspärren bryts i ett våtrum riskerar man vattenskador som är extremt besvärliga och kostsamma för den enskilde, grannar och föreningen – trots medlemmens och föreningens försäkringar.

Ansvaret ligger hos medlemmen att se till att arbetet blir fackmannamässigt utfört och enligt gällande regler.

Därför ska medlemmen alltid se till att entreprenören är GVK-auktoriserad eller behörig enligt BBV samt att de lämnar dokumentation på arbetet. Sök på www.gvk.se respektive www.bkr.se för att hitta entreprenörer.

Ansvaret ligger hos medlemmen att se till att arbetet blir fackmannamässigt utfört och enligt gällande regler. Därför ska medlemmen alltid se till att entreprenören är GVK-auktoriserad eller behörig enligt BBV samt att de lämnar dokumentation på arbetet. Sök på www.gvk.se respektive www.bkr.se för att hitta entreprenörer.

Du ska kräva att efter avslutat arbete få ett våtrumsintyg av entreprenören. Kopia ska sedan skickas till föreningen.

 

Behöver du stänga av vattnet?

Vid renovering kan man ibland behöva stänga av vattnet i en hel stam. När vattnet sedan sätts på är det viktigt att det görs rätt eftersom det annars kan leda till ojämnt tryck i kranarna samt ojämnt flöde på värmen och varmvatten.

Vattenavstängningar ska alltid bokas in med HSB:s fastighetsskötare och det är förenat med en kostnad som du som medlem och ansvarig för renoveringen bekostar. Det är förbjudet för obehöriga att stänga av vattnet. Informera också alltid ditt trapphus i god tid innan avstängningen görs och hur länge avstängningen kommer att pågå.

 

Flytt av kök eller våtrum

Flytt av kök och badrum kräver att bygganmälan görs till Stadsbyggnadskontoret och att inget arbete görs innan de ger startbesked samt förvaltningen även har gett sitt godkännande.

Alla arbeten som kräver bygganmälan ska även anmälas till förvaltaren. Vid flytt av kök och våtrum (avlopp och vatten) ska en förbesiktning utföras tillsammans med förvaltaren och utförande entreprenör för medlemmen då man går igenom tänkt projekt på plats. Medlemmen ansvarar för att alla intyg hos entreprenören är godkända. Eventuella kostnader i samband med besiktningen bekostas av medlemmen.

 

Elarbeten

Alla elarbeten som innebär omdragningar av elledningar ska anmälas till förvaltaren. Elarbeten från föreningens el-central till lägenheten utförs av förvaltaren utsedd entreprenör. Detta gäller till exempel om du behöver trefas för en ny spis men endast har en fas till lägenheten. Kostnaden för detta står medlemmen för. Omdragningar inom lägenheten ska utföras av behörig elektriker. Du kan kontrollera om företaget har behörighet på www.eio.se.

 

Radiatorer

Radiatorer (värmeelement) får inte flyttas eller tas bort – de ägs inte av medlemmen utan är föreningens egendom. En ändring i en lägenhet av värmesystemet påverkar dessutom inte bara medlemmens lägenhet utan riskerar att störa hela husets värmebalans. Alltså är det förbjudet att ta bort radiatorer i lägenheten.

 

Ventilation och spiskåpor/spisfläktar

Vid ändring av ventilationen krävs att rätt frånluftsdon installeras och att dessa injusteras så att inte luftbalansen i huset störs. Detta görs på medlemmens bekostnad av föreningen anvisad entreprenör. Det kräver ofta injustering i flertalet lägenheter för samma ventilationskanal och är därför ganska kostsamt.

Om du vill installera eller byta spiskåpa eller spisfläkt får du endast installera en som inte kopplas in på ventilationssystemet.

Det innebär att den inte får kopplas till ventilationskanalerna utan att luften, efter rening i exempelvis ett kolfilter, släpper ut luften i köket igen. Ifall kåpan/fläkten ansluts till ventilationen riskerar matoset att tryckas in i andras lägenheter samt problem uppkommer med ventilation i lägenheten och dina grannars.

 

Byte från gasspis till elspis  

Även för er som vill byta från elspis till gasspis finns användbar information nedan.

För att installera elspis gäller

 • Efter elprojektets installation av nya fastighetscentraler finns det kapacitet så att alla medlemmar kan installera trefas elspis.
 • Efter elprojektets installation av nya elcentraler i lägenheterna får alla trefas indraget till den egna lägenhetens elcentral.
 • Lägenheternas elcentraler har förberedda säkringar (dvärgbrytare) för inkoppling av elspis.
 • Medlemmen behöver själv beställa ledningsdragning från elcentralen till spisen. Detta är ett tillval som medlemmen kan beställa från Rödjares El.
 • Ingen ledningsdragning utanför den egna lägenheten får göras och behövs inte heller.
 • Därmed behövs heller ingen information till eller tillstånd från föreningen för installation av elspis

För att ta bort gasspis gäller

 • Att medlemmen kontaktar Stockholm Gas, telefon 0771-41 01 00 eller skriver till: kundservice@stockholmgas.se - och ber om referensnumret till den egna gasspisen.
 • Att medlemmen kontaktar någon av de gasinstallatörer som Stockholm Gas listar på sin hemsida: 
  https://www.stockholmgas.se/privatkund/upptaeck/vaara-tjaenster/gasinstallation, under rubriken Rekommenderade installatörer
 • Att medlemmen ber gasinstallatören om pluggning av gasöret till gasspisen.
 • Att medlemmen ger gasinstallatörer referensnumret till den egna gasspisen.
 • Att gasinstallatörer uppger referensnumret när hen rapporterar till Stockholm Gas att pluggning har genomförts.
 • Stockholm Gas avslutar gasabonnemanget.
 • Om den borttagna gasspisen skrotas får den inte ställas i återvinningsrummet utan måste lämnas till återvinningscentral av medlemmen eller installatören.
 • Det behövs heller ingen information till eller tillstånd från föreningen för ta bort en gasspis

Byte till säkerhetsdörr

För byte av säkerhetsdörr till standardtyp behövs ingen anmälan till föreningen. Däremot ska föreningens standard för säkerhetsdörr väljas för att ge ett enhetligt intryck i trapphusen:

Ljus fanér

Rekommenderad lägenhetsdörr som bör installeras i trapphusen Anders Reimers väg 1 och 2 samt Reimersholmsgatan 4-8 när en dörr ska bytas.

 • Swedoor säkerhetsdörr klass RC3 enl EN 1627 med dörrbladsyta av klarlackerad
 • Gabonfanér med liggande fanérriktning.
 • Brand EI30.
 • Ljudklass 35 dB.
 • Stålminikarm att monteras i befintlig träkarm i vit epoxylack.
 • Dörren skall vara utrustad med dörrkik och brevinkast.
 • Rekommenderat lås; A510 och extralås A90001 med blank beslagning. Andra lås kan också väljas.
 • Minikarmens synliga del mot trapphus målas efter montage in i bostadsrättsföreningens blå kulör: NCS S 7010-R70B med glansvärde 40. 

Mörk fanér

Rekommenderad lägenhetsdörr som bör installeras i trapphusen Anders Reimers väg 4-16 samt Anders Reimers väg 9-17 när en dörr ska bytas.

 • Swedoor säkerhetsdörr klass RC3 enl EN 1627 med dörrbladsyta av klarlackerad Mahognyfanér med liggande fanérriktning.
 • Brand EI30.
 • Ljudklass 35 dB.
 • Stålminikarm att monteras i befintlig träkarm i vit epoxylack.
 • Dörren skall vara utrustad med dörrkik och brevinkast.
 • Rekommenderat lås; A510 och extralås A90001 med blank beslagning. Andra lås kan också väljas.
 • Minikarmens synliga del mot trapphus målas efter montage in i bostadsrättsföreningens blå kulör: NCS S 7010-R70B med glansvärde 40.

 För båda dörrtyperna gäller att om du inte får den elektriska originalringklockan med tryckknapp vid sidan om dörren att fungera kan du specificera i beställningen att du önskar mekanisk ringklocka (”ATEklocka”) i dörren.