På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Videoövervakning - Policy

Föreningens medlemmar beslutade på extra stämma 200924 att godkänna framtagen övervakningspolicy avseende video enligt nedan.

Syfte 

Kamerasystem kan upplevas som kränkande av medlemmarnas integritet. Systemet skall därför endast användas för att uppfylla följande behov: 
 
-Utgöra ett preventivt skydd för medlemmar och övriga boende som vistas i de lokaler som övervakas. 
-Säkra bevis i samband med inbrott, stölder, skadegörelse och andra brottsliga aktiviteter. 
-Dokumentera obehöriga personers tillträde till utrymmena. 
-Spåra tid för inpasseringen genom portar och dörrar så det går att spåra och spärra stulna och på andra sätt otillåtet använda taggar och fjärrkontroller. 
-Verifiera otillåten deponering av möbler, avfall och andra sopor. 
 
Styrelsen har bedömt att nyttan med att ha kamerasystem i våra allmänna utrymmen 
överstiger inskränkningen på medlemmarnas integritet.  
 
Föreningen skall inte nyttja systemet för andra anledningar än som beskrivs ovan. 
  

Systemets funktion 
Systemet är försett med nätverksbaserade kameror och hanteras fullständigt lokalt inom föreningen. All inspelning och hantering av video sker i system som är placerade i och endast är tillgängliga inom föreningens egna låsta lokaler, och det är endast genom att befinna sig på föreningens tekniska driftnät som man kan nå systemet olika delar. Inspelning sker kontinuerligt 24/7 med för ändamålet lämplig kvalitet och hastighet. 

Systemet är skyddat med kraftfulla lösenord för access till allt materialDet är endast föreningens ordförande och vicevärd som har tillgång till systemet. Lösenordet till systemet bytes minst 2 gånger per år. 
 
Övervakningen sker helt automatiskt och utan att någon har en daglig aktiv roll. Video från kamerorna är endast tillgänglig för inspelning, någon live-övervakning sker inte.  
 
Föreningens ordförande har ansvaret för att systemet hanteras på korrekt sätt, medan vicevärden har ansvar för den dagliga driften och funktionen av systemet. 
 
Systemet skall med en regelbundenhet av 3-5 gånger per år kontrolleras avseende funktion, då samtliga kameror skall kontrolleras avseende funktion och inspelning. 
 

Platser som övervakas 

Övervakning i garage 
Systemet är försett med kameror i garaget för att dokumentera all in- och utpassage, både av fordon och till fots, samt en generell övervakning av de parkerade bilar som finns. 

Övervakning i källarutrymmen 
Systemet är försett med kameror i korridorer, trappuppgångar samt i anslutning till ytterdörrar i källarplanet. Kameror är monterade så att det inte förekommer någon registrering i anslutning till individuella medlemmars källarförråd, utan bara dokumenterar rörelser och aktiviteter i generella delar av källarplanet. 

 

Övervakning av återvinning 

Systemet är försett med kamera för övervakning av all aktivitet i miljöhus för elektronik samt för övervakning av container för återvinning. 

 

Användning av inspelat material 

När något inträffar där bilder från kameraövervakningen kan vara till nytta så ska ansvarig person logga in i kamerasystemet och lagra undan filmer och bilder för denna händelse på lokal disk på fastighetskontoret för vidare användning. Om detta inte sker kommer alla inspelningar och bilder automatiskt att raderas efter en månad. 

 

Ansvarig person kan efter förfrågan från polis överlämna sekvenser och bilder vilka är av värde för polis eller annan rättsinstans i deras utredningsarbete. 

 

För att skydda samtliga boendes integritet och person i förhållande till GDPR, kan inte någon medlem eller annan person än myndighet kräva att få se inspelningar, och detta bara under de förutsättningar som angivits ovan. All information upptagen genom inspelning är sekretessbelagd. 

 

lngen enskild medlem eller annan person kan kräva att en inspelning raderas. lngen kommer heller se inspelat material såtillvida det inte är så att brott har begåtts enligt beskrivningen i detta dokument. Detta för att värna om samtliga medlemmars integritet och rättigheter.