Årsstämma maj 2012

Rapport från årsstämman den 7 maj 2012

Stämman hölls i år i Fässbergskyrkans församlingshem, en utmärkt lokal där vi har tillgång till kök och då möjlighet att servera kaffe till den traditionella landgången.

Thomas Erlandsson, som är en mycket engagerad ”HSB:are”, valdes till stämmoordförande.
Efter att röstlängden med 76 röstberättigade medlemmar godkändes, fastställdes resultat- och balansräkningen och styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet.

6 motioner behandlades:

Motion nr 1 och 2 föreslog att göra om pingislokalen till ett friskvårdsrum/gym och bastu.
Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att inreda pingisrummet till ett friskvårdsrum/gym
(ej bastu) med fri tillgång för medlemmarna.

Motion nr 3 och 4 gällde inre reparationsfonden. Man ville att vid köp av tvätt- eller diskmaskin kunna utnyttja inre fonden vid betalning. Och dessutom kunna göra uttag ur fonden med kvitton upp till en tidsgräns av 10 år (tidigare 5 år). Stämman biföll båda motionerna.

I motion nr 5 redovisade styrelsen, på uppdrag från stämman år 2011, ett förslag på ett modernt bokningssystem för tvättstugorna. Stämman beslutade att inte installera det föreslagna bokningssystemet utan istället behålla det befintliga.

Även motion nr 6 var ett uppdrag till styrelsen från årsstämman 2011 om att undersöka laddningsmöjligheter för elbilar. Efter denna redovisning beslutade stämman lägga ärendet till handlingarna i avvaktan på att behovet uppstår.

 

Styrelsens sammansättning efter konstituering:

Marie Danielssonledamot, ordförande
Claes Björndellledamot, vice ordförande
Gunilla Widengårdledamot, sekreterare
Hans Berthierledamot
Kjell Carlssonledamot
Jonas Fridolphledamot
Frida Norrmansuppleant
Annika Egelssuppleant
Amir Mansourisuppleant