Garage och P-plats

Här nedan följer information om Garage och parkeringsplatser.
-Allmänt
-Regler
-Hastighetsbegränsning
-Hyra parkeringsplats
-Turordning om kö uppstår
-Platsbyte
-Kartor över garaget och utomhusparkeringen
-Elsäkerhet
-Taggar och fjärrkontroller
-Motorvärmare

Allmänt

Föreningen har ca 70 bilplatser och 4 MC-platser i garaget och 49 P-platser med motorvärmarstolpe utomhus. Dessutom finns 10 platser för sms-parkering – för gäster. Det går även att använda sig av den mobila appen PARKSTER för att betala parkeringen med (för gäster).
Tre (3) platser utomhus hyrs ut för parkering av husbilar/husvagnar eller släpvagnar. De tre platserna närmast Ostvägen är de enda som har tillräckligt stor yta för att husbil ska kunna parkeras lagligt.

Då föreningen består av 104 bostadsrätter betyder det att ingen kan garanteras att få hyra plats i garaget. Det betyder också att det totalt sett finns tillräckligt många parkeringsplatser (ute + inne) att varje bostadsrätt (BR) kan garanteras en (1) parkeringsplats.

Observera att garage och p-platser inte följer bostadsrätterna, utan hyrs separat.

Garageplats får inte användas som verkstad. Biltvätt är inte tillåten någonstans i garaget eller kvarteret enligt kommunens/VAKINs regler.

Regler

Grundregeln är att varje bostadsrätt (=BR) i första hand har rätt att hyra en (1) bilplats i garage ELLER på parkeringsplatsen. Fordonet måste vara kördugligt och användas. Det måste rymmas inom markeringen - ingen del får sticka ut. (Not 1)

Parkeringsplatser i vår förening kan endast hyras av bostadsrättsinnehavare.

Den som hyr parkeringsplats med motorvärmare utomhus är skyldig att själv se till att snö skottas bort från den egna platsen. (Not 2)

Den som hyr garageplats är skyldig att hålla rent på sin plats.

Sladd får INTE lämnas hängande på stolpen när den inte är inkopplad!

Om man står i kö och får erbjudande om en plats kan man bara tacka ja eller nej till exakt den plats som erbjuds (se även text om platsbyten nedan). Om ens bil inte ryms på den erbjudna platsen så behåller man sin plats i kön medan den lediga platsen lämnas till nästa bil i kön (förutsatt att den ryms).
Nya lediga platser "annonseras" en gång per månad när lediga platser finns.

Hastighetsbegränsning

Högsta tillåtna hastighet i garaget och på dess in- och utfart är 10 km/tim.

Hyra parkeringsplats

För att anmäla att man vill hyra en parkeringsplats hör man av sig till HSB för att få veta vad som gäller. Men läs hela denna text innan.
Nya lediga platser "annonseras" en gång per månad när lediga platser finns. .

Finns ledig plats så får man besked om vad som finns tillgängligt och hyreskostnad samt uppmanas att lämna viss information så att ett hyreskontrakt kan upprättas.

Turordning om kö uppstår

Medlem (= BR) som helt saknar parkeringsplats och vill hyra en (för ett eget fordon) prioriteras över medlem som redan har en parkeringsplats. Den som köat för och fått en garageplats kan INTE hyra ytterligare garageplats, endast en parkeringsplats med motorvärmarstolpe.(Not 3)

Kön ordnas i den ordning som önskemål om att hyra inkommer och med hänsyn taget till vad den köande redan hyr.

Den BR som har p-plats vid motorvärmarstolpe men önskar byta till garageplats får ställa sig i kön för plats i garaget. Kön ordnas i den ordning som önskemålen inkommer.

Kontrakten för en andra p-plats skiljer sig från övriga kontrakt enbart genom kortare löp- och uppsägningstid. Om det finns lediga platser och ingen kö kan den BR som redan hyr en plats få hyra ytterligare en plats. Den andra platsen blir alltid en parkeringsplats med motorvärmarstolpe och med kort uppsägningstid (1 månad).

Platsbyte

Det är inte tillåtet att byta p-platser med varandra utan att det registreras av HSB norr (Not 4) . Om det känns viktigt att få byta plats kan de som hyr komma överens om vilka som är villiga att byta med varandra.

INNAN byte sker ska styrelsen informeras om vilka som vill byta plats med varandra. Parterna måste vara eniga. Till styrelsen ska de inblandade lämna in en kopia av sina hyreskontrakt för de platser det gäller ELLER följande information (lika för båda inblandade):
- Parkeringsplatsens nummer
- Namn på den som hyr platsen och personnummer
- Bostadsadress och lägenhetsnummer (HSB:s nr)

Styrelsen måste få informationen senast tre (3) veckor före det kvartal/månadsskifte som avses.
Detta för att ni som vill byta ska hinna få ändrade kontrakt och nya korrekta avier.

Kartor över garaget och utomhusparkeringen

Parkeringsplatserna är inte alla exakt lika stora (inte lika breda). Av kartorna framgår storlekarna på P-platserna. Se kartorna längst ner på denna sidan.

Elsäkerhet

Vid laddning av batteri eller annan elanvändning i garaget måste man se till att sladden (mellan eluttag och det som sladden är kopplad till) inte körs över eller på annat sätt skadas. Tänk på elsäkerheten! Placera sladden så att inget fordon av misstag kan köra över den medan du använder den.

Taggar och fjärrkontroller

Den som hyr plats i garaget får en tagg för att kunna öppna porten för ut- och infart. Om man behöver fler taggar kan man köpa till för självkostnadspris. Det finns även att köpa till en fjärrkontroll.
Om bilägaren tappar bort tagg eller fjärrkontroll får man anmäla detta till styrelsen. Ny tagg/fjärr bekostas av bilägaren.

När du säger upp din garageplats ska samtliga taggar/fjärrkontroller lämnas tillbaka till föreningen.

Var rädd om din tagg. Märk den inte  med din adress. Om en obehörig kommer över en tagg och kommer på vart den går kan det i slutänden innebära att någon obehörig tar sig in i garaget - med allt vad det kan innebära.

Motorvärmare

Instruktioner för motorvärmare på p-plats, se bild.

NOTER

1 Idag finns på ett antal bil- och MC-platser även skåp, däck, cyklar, mm. Cyklar och mopeder ska förvaras i cykelförråden. På bilplatsen får det inte ligga trasor, platspåsar, verktyg, sladdar, dunkar och burkar, mm och skräpa. När ett hyresavtal avslutas ska allt det som finns på bilplatsen tas bort av den som hyrde platsen. (Om det inte görs skickar föreningen en räkning på kostnaden för att rensa parkeringsplatsen.)

2 Om bil inte står på sin plats när snöröjning görs så skottas även alla de parkeringsplatser där traktorn kommer åt att skotta utan att skada andra fordon.

3 Om det blir plats ledig i garaget och ingen kö till garaget finns kan en BR få hyra ännu en plats i garaget.

4 Platsbyte innebär att hyreskontrakten måste ändras.

Parkeringsplatskartor o manual motorvärmare
  • Garageplatser med laddplatser
    Garageplatser med laddplatser
  • Parkeringsplatser ute
    Parkeringsplatser ute
  • Motorvärmare instruktion
    Motorvärmare instruktion