Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Bygglov - så funkar det

För vad behövs bygglov? Och hur ska en ansökan formuleras? Vi reder ut begreppen.

Att det behövs bygglov för att uppföra en ny byggnad eller göra en tillbyggnad är allmänt känt. Men det kan också krävas bygglov om föreningen till exempel ska använda byggnaden till något annat, även om ni bara ska göra mindre justeringar. Det kan exempelvis vara att ändra från bostad till lokal, något som kallas ”väsentlig” förändring och som alltså kräver bygglov.

Enkla ändringar kan kräva bygglov

Till synes enkla förändringar som att glasa in uteplatser kan räknas som en tillbyggnad och kräva bygglov. Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om det ni ska göra kräver bygglov eller inte. Ta kontakt med byggnadsnämnden innan ni i föreningen börjar detaljplanera. Handläggningstiden varierar från kommun till kommun men beslut måste tas inom tio veckor från det att man har lämnat in en komplett ansökan. Bygglovet gäller i fem år från det datum då lovet trätt i laga kraft, det vill säga om ingen har överklagat beslutet inom tre veckor, och byggnadsarbetet måste påbörjas inom två år.

För att få starta ombyggnationen krävs även ett startbesked från kommunen.

För att säkerställa att ombyggnaden eller renoveringen följer de lagar och regler som finns, granskar handläggare på kommunen de tekniska lösningar som styrelsen har valt. Det kan handla om material som är brand- eller miljöfarligt och som inte får användas eller att lägenheter är tillgänglighetsanpassade.

Håll koll på reglerna

Byggnationer och så även ombyggnationer är föremål för en mängd olika regler – ett regelverk som det kan vara svårt att sätta sig in i. Felaktiga bedömningar kan stå både föreningen och föreningsstyrelsen dyrt. Kontakta alltid din kommuns byggnadsnämnd och ta reda på vilka regler som gäller i ert område. Boverkets byggregler, BBR, finns att ladda ner på Boverkets hemsida.

Kom också ihåg att om en bostadsrättshavare får tillåtelse av styrelsen att vidta till exempel en tillbyggnad, är det viktigt att villkora tillståndet med att bostadsrättshavaren ansöker om bygglov (om så krävs) och även tar kostnaden för detta.

För större ingrepp som att bygga balkong eller ta hål i en bärande vägg kan det vara lämpligt att bostadsrättshavaren och föreningen ingår ett separat avtal som reglerar ansvaret för denna åtgärd. HSBs jurister kan bistå med stöd i upprättandet av en sådan överenskommelse.