Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Så ska styrelsen besluta om renoveringar

Vilka beslut får styrelsen ta? Och vilka kräver stämmobeslut? Vid större
renoveringar är det viktigt att styrelsen har kontroll över beslutsprocessen.

Styrelsen i en bostadsrättsförening ansvarar för att utföra underhålls- och renoveringsåtgärder av föreningens hus och mark, däremot ansvarar de boende själva för det inre underhållsansvaret i sina lägenheter. Eftersom underhåll och reparationer vilar på styrelsen i föreningen är det, som huvudregel, styrelsen som ska fatta beslut i dessa frågor. Vid gränsdragning om vad som ska vara styrelse- eller stämmobeslut saknar kostnaden för arbetet betydelse. Det avgörande är istället om det är fråga om ett underhåll eller inte.

Om det rör sig om en ren underhållsåtgärd som är nödvändig bör frågan inte lyftas på stämman.

Ta exemplet att taket behöver renoveras. En åtgärd som är ett typiskt underhåll av föreningens hus, något som styrelsen ska fatta beslut om, även om det är väldigt kostsamt. Om styrelsen skulle lyfta frågan om renovering till stämman kan utgången bli att stämman antingen röstar för att utföra renovering eller mot att utföra renovering. Om stämman beslutar att inte utföra renovering måste styrelsen följa stämmans beslut. Då står föreningen där med hål i taket och en styrelsen som är handlingsförlamad. Det kan leda till oönskade följdskador, vilket inte är bra.

Enligt HSBs normalstadgar för bostadsrättsföreningar får styrelsen själv inte besluta om väsentliga förändringar av bostadsrättsföreningens hus eller mark, såsom väsentliga till-, ny- och ombyggnader av sådan egendom. I de fallen krävs stämmobeslut.

– Beslut som ”innebär väsentliga förändringar av föreningens hus och mark” ska alltså fattas på en föreningsstämma, säger Eva Sörqvist, fastighetsjurist på HSB Riksförbund.

Informera medlemmarna

Om styrelsen kommer fram till att det krävs stämmobeslut, bör styrelsen kalla till ett medlemsmöte. Inför mötet förbereder styrelsen dokumentation som visar varför frågan har uppkommit, vad som behöver göras och ungefär vad det kommer att kosta. 

På medlemsmötet är det också viktigt att tydligt redogöra för processen och vilka regler som gäller för att ett beslut om renovering ska vara gällande.

– Om det är fråga om en om- eller tillbyggnad som innebär en förändring av en enskild bostadsrättsinnehavares lägenhet, som till exempel vid förändringar i lägenheten ihop med ett stambyte, gäller särskilda regler, säger Eva Sörqvist.

Den enskilde bostadsrättsinnehavaren måste ge sitt godkännande till förändringen i lägenheten. Om denne inte ger sitt godkännande, krävs dels två tredjedelars majoritet vid beslut på föreningsstämman - istället för enkel majoritet som gäller för de flesta andra beslut - och dels ett godkännande av beslutet i Hyresnämnden, en process som kan ta tid.

Om medlemmarna ger sitt godkännande att gå vidare i processen, behöver styrelsen ett par månader på sig att ta fram ytterligare dokumentation, offerter, detaljerade tidplaner och liknande. Vid större renoveringar kan det vara klokt att ta hjälp av HSBs konsulter eller andra experter för att ta fram korrekta förfrågningsunderlag och fakta. Tänk på att alltid ta in offerter från flera entreprenörer för att få bästa kvalitet och prisnivå.

Om beslutet inte kan tas på ordinarie årsstämma, måste styrelsen kalla till en extrastämma.

Hitta rätt entreprenör

Om stämman bifaller, börjar arbetet med att genomföra upphandling av entreprenörer, eventuella projektledare och liknande). Sätt i ett tidigt skede upp en tidplan med regelbundna avstämningar tillsammans med entreprenörerna. Medlemmarna kan också behöva god tid på sig att till exempel besluta om tillval och ordna med annat boende om det krävs under en period.

En av de kanske viktigaste uppgifterna för styrelsen är därefter att hålla medlemmarna informerade. Ta fram en kommunikationsplan med informationsmöten och regelbunden informationsförmedling, exempelvis via hemsida och med anslag i trapphusen.

Enskilda medlemmar som vill renovera den egna lägenheten måste först ta reda på om förändringen kräver styrelsens tillstånd. Tillstånd krävs vid ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten. Styrelsen har mandat att säga nej till medlemmen eller begära in ytterligare handlingar, till exempel ritningar, för att kunna ta beslut. Det är upp till medlemmen själv att ta fram den dokumentation som behövs och det är medlemmens ansvar att stå för kostnaderna för dokumentationen och i många fall även för arbetet.

Fem steg till en lyckad renovering

1) Underhåll eller inte? Börja med att identifiera om den planerade åtgärden är en del av underhållsarbetet av fastigheten – för om det är det behöver inte medlemmarna tycka till. Men beslut som däremot ”innebär väsentliga förändringar av föreningens hus och mark” ska fattas på en föreningsstämma.

2) Kalla till ett medlemsmöte och informera om den planerade renoveringen. Kostnad, vad som behöver göras – och varför den bör göras.

3) Ta fram detaljerad dokumentation, som offerter, tidsplaner med mera. Här kan HSB bistå med hjälp.

4) Låt stämman besluta. Om beslutet inte kan tas på ordinarie stämma måste ni kalla till en extrastämma.

5) Håll medlemmarna informerade under hela processen, till exempel via digitala kanaler och i trapphuset.