Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Boende i brf: Här är din guide till årsstämman

Som medlem i en bostadsrättsförening kan du påverka ditt boende, till exempel genom att gå på föreningsstämman. Men det är också viktigt att vara engagerad under resten av året. Stefan Falkenstad, medlemsspecialist på HSB Stockholm, berättar vad årsstämman innebär och hur du påverkar din brf.
Kvinna räcker upp hand på föreningsstämma

Därför hålls en föreningsstämma

En bostadsrättsförening är en demokratisk, kooperativ och ekonomisk förening vars verksamhet styrs av lag och den enskilda föreningens stadgar. Enligt lag ska föreningsstämman hållas varje år och det finns regler kring vad som måste tas upp under stämman. Stämman är din möjlighet att göra din röst hörd och påverka.

Motionera

Att skriva en motion är din möjlighet påverka föreningen. Motionen bör innehålla en bakgrund och motivering till ditt förslag samt ett förslag till beslut som stämman ska ta ställning till. Motionen måste vara underskriven och inlämnad till styrelsen före det datum som finns angivet i stadgarna. Endast medlemmar får skriva motioner. Vid stämman lämnar styrelsen ett yttrande över motionen, men det är stämman som beslutar om den ska bifallas, avslås eller anses besvarad

Läs årsredovisningen

Vid stämman ska årsredovisningen föredras. Läs gärna årsredovisningen före stämman och passa på att ställa frågor kring nyckeltal och annat som du undrar över. HSB har tagit fram sex enkla nyckeltal som redovisas i årsredovisningen och flera av dessa nyckeltal är numera enligt lag obligatoriska att ha med. Nyckeltalen är föreningens sparande, investeringsbehov, skuldsättning, energikostnad, räntekänslighet och årsavgifter. Genom att titta på nyckeltalen sammantaget kan du enkelt få en bild av föreningens ekonomi idag och framåt, och göra en bedömning av risken för oförutsedda avgiftshöjningar.

Valberedningen förbereder val

På föreningsstämman väljer föreningens medlemmar styrelseledamöter, revisorer och valberedare. Valberedningen har under året vidtalat medlemmar som kan tänka sig att bli förtroendevalda i föreningen. Det är viktigt att ha en styrelse som är väl förankrad i föreningen ur ett mångfalds- och kompetensperspektiv. Valberedningens förslag bör lämnas ut tillsammans med övriga stämmohandlingar så att medlemmarna vet vilka som kommer att föreslås på föreningsstämman. Om styrelsen och valberedningen är väl förberedda inför stämman så känner medlemmarna en trygghet och stämman går relativt enkelt att genomföra.

Styrelsen sköter det löpande

Det är bostadsrättsföreningens styrelse som sköter det fortlöpande arbetet mellan föreningsstämmorna och fattar alla beslut som inte kräver stämmobeslut. Som medlem i styrelsen får man en bra insikt i föreningens alla delar. Grundprincipen är att styrelsen består av medlemmar som bor i föreningen, därutöver en HSB-ledamot. Denna ledamot utses av HSBs regionförening och fungerar som bollplank och rådgivare till den övriga styrelsen.

Revisorerna är två – dels en föreningsvald medlem, dels en som utses av HSB. Revisorerna ska granska styrelsens arbete och den ekonomiska redovisningen under året. Revisorerna är också skyldiga att lämna en revisionsberättelse. I revisionsberättelsen beskriver revisorerna hur revisonen har gått till och lämnar uttalande om fastställande av resultatoch balansräkning, och förslag till resultatdisposition. Om allt är i sin ordning rekommenderar revisorerna stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Rösträtt

Som medlem har du rösträtt på föreningsstämman och får alltså välja styrelse, revisorer, valberedning och representant till regionens stämma. Du får också bevilja styrelsen ansvarsfrihet, besluta om arvode till de förtroendevalda samt delta vid omröstning kring motioner eller förslag från styrelsen. Principen är en röst per medlem, samägare har en röst tillsammans. Om du inte kan närvara vid stämman kan du ge någon annan en fullmakt att rösta i ditt namn. Regler om vem som kan ha fullmakt framgår i föreningens stadgar. För att en fullmakt ska vara giltig ska den vara daterad och underskriven.

Engagera dig

En bostadsrättsförening är en demokratisk boendeform att värna om. Det är viktigt att du som medlem är med i den demokratiska processen och gör din röst hörd genom att gå på stämmorna. Fråga dig också vad du kan bidra med för föreningens bästa. Du kanske kan ingå i en trädgårdsgrupp, en kulturgrupp, en grupp som sköter samlingslokalen – eller du kan helt enkelt bara erbjuda dig att brygga kaffe inför årsstämman eller den gemensamma städdagen. Ju fler som bidrar, desto bättre blir det för alla.

Hitta hem hos HSB

Som medlem får du förtur till ditt nya hem genom HSBs bosparande, juridisk rådgivning, tips och inspiration för ditt boende med mera.