Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Får jag ta del av styrelseprotokollet i min bostadsrättsförening?

Det är inte ovanligt att medlemmar i bostadsrättsföreningar vill ta del av styrelseprotokoll för att få se vilka beslut som fattats på styrelsesammanträdena eller vilka frågor styrelsen behandlat under sammanträdena. Men vad gäller egentligen för styrelseprotokoll? Vi redogör nedan för vissa punkter som är viktiga att hålla koll på!

Är styrelsen skyldig lämna ut ett protokollsutdrag?

Styrelseprotokoll är att se som styrelsens arbetsmaterial och utgör ett bevismaterial över de beslut som har fattats på styrelsesammanträdet. Protokollföraren har en viktig uppgift att på ett så tydligt sätt som möjligt redogöra för vilka beslut som har fattats på styrelsesammanträdet, med vilken majoritet besluten har fattats, om någon har varit jävig, om någon har reserverat sig mot ett beslut med mera.

De som enligt HSBs normalstadgar för bostadsrättsföreningar §24 har rätt att ta del av protokollen är styrelsen och föreningens revisorer (eftersom de i sin tur ska granska styrelsens arbete). En styrelsesuppleant har ingen formell rätt att ta del av protokollen.

Det är styrelsen som avgör om någon ytterligare person ska få ta del av ett protokoll eller om ett protokollsutdrag ska lämnas till exempelvis en bostadsrättshavare som är berörd av en viss punkt. Det finns alltså ingen skyldighet att lämna ut ett protokollsutdrag. Styrelsen kan välja att informera den berörda bostadsrättshavaren på annat sätt än genom ett protokollsutdrag.

Protokollets utformning

Det är protokollföraren som bestämmer över protokollets utformning. Om justeraren inte delar protokollförarens uppfattning kring någon punkt i protokollet så får denne skriva en notering vid den aktuella paragrafen och där förklara hur denne uppfattat beslutspunkten.

Möjlighet till reservation

En styrelseledamot har alltid möjlighet att reservera sig mot ett beslut på styrelsemötet. Det finns ingen skyldighet att motivera sin reservation. Reservationen ska ske under det pågående styrelsesammanträdet och det ska antecknas i protokollet. Att reservera sig mot ett beslut innebär att styrelseledamoten inte är ansvarig för det beslut som fattats.