Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Föreningsstämma – de får vara med

Det kanske inte brukar vara rusning till föreningsstämmorna, men tänk om en journalist från lokaltidningen dyker upp. Eller om en medlem har med sig sin make. Vilka släpps in?

Årsmöte i en bostadsrättsförening där deltagare lyssnar på ordföranden

Det finns vissa regler kring vem som får närvara på föreningsstämman. Medlemmar i föreningen har alltid har rätt att närvara, och detsamma gäller även styrelsen (där de flesta brukar vara medlemmar i föreningen). Men vanligtvis är till exempel HSB-ledamoten inte medlem liksom revisorer, ombud, biträden och stämmofunktionärer (såsom stämmoordförande och stämmoprotokollförare). Alla de har rätt att närvara.  

Rätt att närvara om beslut är fattat 

Vad gäller då för personer som inte faller in under kretsen ovan – har de rätt att närvara på föreningsstämman? Det beror på om föreningsstämman fattar beslut om deras rätt att närvara eller inte. 

För att stämman ska fatta beslut om närvarorätt för utomstående krävs att beslutet är enhälligt av samtliga på stämman närvarande röstberättigade personer. Detta framgår av lagen om ekonomiska föreningar och av § 14 I HSBs normalstadgar för bostadsrättsföreningar.  

I vissa fall krävs fullmakt 

Om två makar bor i en bostadsrättslägenhet som innehas till hundra procent av den ena maken, har den andra maken inte per automatik rätt att närvara på föreningsstämman. Han/hon faller inte in under den uppräknade kretsen ovan. Men han/hon kan följa med sin respektive i egenskap av biträde eller företräda sin respektive genom att lämna in en skriftlig fullmakt och därigenom vara ombud.   

Måste ha stämmans beslut 

Om en make som inte innehar någon andel av bostadsrättslägenheten kommer ensam till stämman kan denne inte räkna med att få närvara, utan är beroende av stämmans beslut i frågan. Samma sak gäller för exempelvis hyresgäster, en entreprenör eller föreningens ekonom eller förvaltare. 

Med andra ord – journalisten och maken får vara med på stämman om stämman fattar ett enhälligt beslut om det. 

Vi stöttar dig i boendefrågor

Som HSB-medlem får du tillgång till generell juridisk rådgivning och en rad andra förmåner. Välkommen som medlem i HSB!