Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Så kan brottslighet påverka brf-medlemskapet

Har en bostadsrättsförening möjlighet att säga upp en bostadsrättshavare som har kopplingar till kriminalitet? Och hur ska styrelsen ska tänka vid en medlemskapsprövning? HSB Riksförbunds fastighetsjurist Ebba Svanholm har koll.

Den pågående våldsvågen har lett till ökad oro, inte minst för människor boende i bostadsrättsföreningar i de utsatta områdena. Med anledning av utvecklingen har HSBs jurister fått fler frågor kopplade till trygghet, folkbokföringsadress och medlemskap.

Huvudregeln för beviljande av medlemskap

Utgångspunkten för medlemskap i en bostadsrättsförening är öppenhet. Av bostadsrättslagen framgår det att det är bostadsrättsföreningens styrelse med iakttagande av de villkor för medlemskap som anges i deras stadgar och bestämmelserna i det andra kapitlet i bostadsrättslagen som avgör medlemskapsfrågan.

Huvudregeln är att medlemskap ska beviljas om villkoren för medlemskap i stadgarna är uppfyllda, och personen skäligen bör beviljas medlemskap. Att en person "skäligen bör godtas" medför i vissa fall frågetecken kring hur fri bedömningen kan vara. Med anledning av att varje medlemskapsprövning är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet är det svårt att dra en tydlig gräns för vad som skäligen bör godtas eller inte.

Ur praxis går det att utläsa att det är den sökandes förmåga att fullgöra sin ekonomiska förpliktelse gentemot bostadsrättsföreningen som huvudsakligen ska ligga till grund för bedömningen. Visst utrymme för bedömning av den sökandes personliga kvalifikationer finns, detta ska däremot användas varsamt.

Tidigare brottslighet inget hinder för brf-medlemskap

Att en sökande dömts för brott eller har släkt och vänner som kan förknippas med kriminella nätverk är ingenting som i regel ska utgöra ett hinder för medlemskap i en bostadsrättsförening. Detta förutsätter självklart att övriga villkor för medlemskapet är uppfyllda.

Bostadsrättsföreningen har inte heller rätt att begära ett utdrag ur belastningsregistret från en blivande bostadsrättshavare. Sådan brottslighet som skulle kunna påverka medlemskapsprövningen är om det finns ett tidigare brottsligt beteende kopplat till det tidigare boendet. Vilken typ av brott det är samt om det finns anledning att tro att den sökande kommer missköta sig i sitt boende har också betydelse för bedömningen.

Brottslig verksamhet som förverkandegrund

Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tillträtts är förverkad om lägenheten helt eller till väsentlig del används för sådan näringsverksamhet eller liknande verksamhet som är brottslig eller där brottsligt förfarande ingår till en inte oväsentlig del, eller används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Att nyttjanderätten är förverkad innebär att föreningen är berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning.

Några exempel på sådan verksamhet är otillåten spelverksamhet, olovlig dryckeshantering, illegal sprit- eller narkotikatillverkning, falskmynteriverksamhet, koppleri eller att lägenheten används som upplagsplats för stöldgods.

Någon möjlighet för bostadsrättshavaren att vidta rättelse finns inte, detta förutsätter att bostadsrättsföreningen utnyttjat uppsägningsrätten inom viss tid. En bostadsrättsförening som får kännedom om brottslig verksamhet kan välja mellan att säga upp bostadsrättshavaren inom två månader från det att föreningen fått kännedom om förhållandet eller inom två månader från det att det rättsliga förfarandet avslutats. Att det rättsliga förfarandet avslutas innebär att åklagaren beslutar om att inte åtala eller det finns en lagakraftvunnen dom.

Behöver du juridisk rådgivning?

Fastighetsägare och enskilda HSB-medlemmar är varmt välkomna att kontakta HSBs jurister som har stor erfarenhet i frågor som rör boendet.