Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Skyddsrum i bostadsrättsföreningar och fastigheter

Med anledning av omvärldsläget är det många som undrar var man ska söka skydd om Sverige någon gång skulle utsättas för krig. Här kan du som boende eller styrelseledamot, ta del av vanliga frågor och svar från juristerna på HSB Riksförbund om vad som gäller för skyddsrum i bostadsrättsföreningar och fastigheter.
Skyddsrumsskylt utanför entré

För mer information om skyddsrum och Sveriges beredskap vid krig eller kris, gå till MSBs webbplats (Myndigheten för samhällskydd och beredskap):

Se HSB Stockholms webbinarium om skyddsrum i bostadsrättsförening i efterhand:

Var vänlig att tillåta marknadsföring-cookies för att titta på denna video.

Vad är ett skyddsrum? 

Ett skyddsrum är ett rum med förstärkta väggar och dörrar som ska kunna stå emot tryckvågor från bomber, brand och nedfallande bråte från hus som skadats. Skyddsrum ligger ofta i källarplanet och är utrustade med speciell ventilation och luftsluss som ska bidra till att minimera påverkan från till exempel giftiga gaser.   

Var finns skyddsrummen i Sverige? 

Skyddsrum finns över hela landet i tätorter och större städer. Totalt finns cirka 64 000 skyddsrum med en kapacitet på 7 000 000 människor (källa: MSB). 

Många av skyddsrummen ligger i källare på flerbostadshus vilket innebär att flera bostadsrättsföreningar har ansvar för dessa utrymmen. Det som i dagsläget används som cykel- eller lägenhetsförråd kan vid behov utgöra ett skyddsrum.  

I fredstid är det tillåtet att använda skyddsrummet för andra ändamål. Men bara under förutsättning att skyddsrummets olika detaljer är åtkomliga för såväl underhåll som inspektion. Används skyddsrummet för andra ändamål är det fastighetsägaren som ansvarar att skyddsrummet ska kunna ställas iordning och brukas för sitt ursprungliga ändamål inom 48 timmar.  

Vart hittar jag närmaste skyddsrum? Och hur vet jag om det finns skyddsrum i min fastighet?

I händelse av fara söker du skydd i det skyddsrum som ligger närmast. Alla fastigheter som rymmer ett skyddsrum ska ha en skyddsrumsskylt på fasaden. Det är fastighetsägarens ansvar att sådan finns. Om en sådan märkning saknas men du ändå tror att det finns ett skyddsrum i din bostadsrättsförening, kan du gå till MSBs Skyddsrumskarta (msb.se) Där skriver du in din adress och kartan visar då var närmaste skyddsrum finns.  

Skulle det visa sig att det finns skyddsrum i din fastighet men att skyltar saknas, är det läge att fastighetsägaren (i en brf motsvarar det styrelsen) går igenom gemensamhetslokalerna och inventerar vad skyddsutrymmena används till idag. Det kan också vara dags att kontrollera vilket underhållsansvar som vilar på fastighetsägaren och säkerställa att det har skötts på ett riktigt sätt. 

Vad har en bostadsrättsförening för ansvar?

Det är viktigt att en bostadsrättsförening som ombesörjer ett eller flera skyddsrum är medveten om de underhållskrav som finns och att de sköts. Annars finns det risk för eventuella viten. MSB kontrollerar skyddsrum fortlöpande. Bostadsrättsföreningen ansvarar bland annat för att märka fastigheten med en skyddsrumsskylt. Skyddsrumsdörrar ska med jämna mellanrum behandlas (smörja stängningsbeslag och gångjärn) och se till att golvbrunnens anordningsmekanism för avstängning fungerar.   

Fasad på brf Stinsen i Blåsut

Många skyddsrum är belägna i källare på flerbostadshus vilket innebär att flera bostadsrättsföreningar har ansvar för dessa utrymmen.

Vem öppnar upp och ställer iordning ett skyddsrum? 

Det är fastighetsägaren (i en brf motsvarar det styrelsen) som ansvarar för att ett skyddsrum vid behov iordningsställs för ändamålet. Används skyddsrummet för andra ändamål är det fastighetsägaren som ansvarar att skyddsrummet ska kunna ställas iordning och brukas för sitt ursprungliga ändamål inom 48 timmar.  

Eftersom vi länge har levt i fredliga tider kan det nu vara en god idé att som fastighetsägare lägga upp en handlingsplan för hur ni som styrelse ska agera om skyddsrum som finns i föreningen behöver iordningsställas. Glöm inte att ni antagligen är många som bor i en bostadsrättsförening och att ni kan ta hjälp av grannarna.  

Vad innebär det att “ställa iordning ett skyddsrum”? 

Det innebär att rummet ska återställas i det skick som är avsett för att kunna brukas vid yttre hot. Ett skyddsrum som i dagsläget används som förråd eller cykelrum måste, vid behov, tömmas, så att det istället för egendom, kan skydda människor.  

Att iordningsställa ett skyddsrum innebär också att: 

  • vatten ska finnas upptappat på kärl (till exempel dunkar) 
  • värme och ventilation ska finnas och fungera 
  • det ska finnas toalettmöjligheter.

Detta kan göras på olika sätt beroende på skyddsrummets storlek, konstruktion och vilka tekniska bestämmelser som gäller för skyddsrummet.

Får man ta med sig sitt husdjur till skyddsrummet? 

Skyddsrummen är till för att skydda människor. Det finns inget uttryckligt juridiskt stöd för att man ska kunna ta med husdjur.

Så här skriver MSB på sin webbplats den 16 mars i sitt svar på denna fråga:

"Nej, Skyddsrummen är avsedda för människor. Inga djur får tas med till skyddsrummet på grund av till exempel allergirisken och att det ibland finns begränsat med utrymme."
Läs mer på MSBs webbsida: frågor och svar om skyddsrum.

Är skyddsrummet endast för oss som bor i fastigheten?

Nej skyddsrummen är i händelse av krig till för alla. I händelse av krig räknas skyddsrum som allmän plats vilket betyder att vem som helst har rätt att söka skydd i närmaste skyddsrum.

Fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren till en byggnad eller annan anläggning där det finns ett skyddsrum har dessutom en skyldighet att göra skyddsrummet tillgängligt för den som söker skydd. Det innebär alltså att både öppna upp skyddsrummet samt låsa upp eventuella låsta portar och dörrar som leder till skyddsrummet.

Juridisk rådgivning till brf och fastighetsägare

HSB har stor erfarenhet av att företräda bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare i juridiska frågor. Välkommen att kontakta juristerna på HSB Riksförbund eller lokalt hos HSB MalmöHSB SkåneHSB Stockholm och HSB Göteborg. Kom ihåg att du kan kontakta oss även om din brf inte är HSB-medlem.

Juridisk rådgivning i frågor som rör ditt boende

Som medlem i HSB har du tillgång till generell juridisk rådgivning i boendefrågor – en värdefull tillgång om knepiga situationer skulle uppstå.