Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Bostadsrättsförenings rätt till tillträde

14 november 2022 Av 7 kap. 13 § bostadsrättslagen framgår att en bostadsrättsförening har rätt att i vissa fall få tillträde till en lägenhet. Bostadsrättsföreningen har bland annat rätt att kontrollera att bostadsrättshavaren håller lägenheten i gott skick, men också för att utföra tillsyn och arbeten som föreningen svarar för.

Bostadsrättsföreningens rätt till tillträde

Av bostadsrättslagen framgår i vilka situationer en bostadsrättsförening har rätt att komma in i en bostadsrättshavares lägenhet. En bostadsrättsförening har bland annat rätt att komma in i lägenheten för att göra tillsyn och kontrollera att bostadsrättshavaren håller lägenheten i gott skick, att lägenheten används för avsett ändamål och att otillåtna ingrepp inte gjorts i lägenheten. Bostadsrättsförening har också rätt att komma in i lägenheten för att utföra eller se om behov finns att utföra sådant arbete som bostadsrättsförening svarar för enligt lag och underhållsansvar i stadgarna. Vid bostadsrättshavarens misskötsamhet av underhållet kan bostadsrättsföreningen under vissa förutsättningar ha rätt till tillträde för att avhjälpa bristen.

Föreningens rätt till tillträde gäller enbart om det är objektivt motiverat. Det ska vara fråga om nödvändig tillsyn och erforderligt arbete. Några regler om tidpunkt för tillträdet eller om skyldighet för föreningen att anmäla sitt önskemål viss tid i förväg finns inte. I princip torde det ankomma på föreningen att bestämma tidpunkten för tillträdet, men av bostadsrättslagen framgår att föreningen bör ta vederbörlig hänsyn till bostadsrättshavarens intressen. Föreningen är sålunda skyldig att se till att bostadsrättshavaren inte förorsakas större olägenhet än nödvändigt. Iakttar föreningen inte denna skyldighet kan bostadsrättshavaren ha rätt till nedsättning av årsavgiften eller skadestånd.

Om bostadsrättshavaren vägrar lämna tillträde

roland-zetoun-hsb-stockholm.pngOm bostadsrättshavaren åsidosätter sin skyldighet att lämna tillträde till lägenheten utan giltig ursäkt kan nyttjanderätten förverkas. Det innebär att bostadsrättshavaren kan komma att bli uppsagd på grund av att denne vägrat bostadsrättsföreningen eller dess representant tillträde. Innan en uppsägning kan ske måste föreningen vid ett sådant scenario tillställa bostadsrättshavaren en anmodan om att vidta rättelse. Det är viktigt att anmodan upprättas på rätt sätt och att formalia följs. Här kan juristavdelningen vid HSB Stockholm vara behjälpliga om bostadsrättsföreningen vill ha råd eller hjälp. Rättelse vidtas genom att bostadsrättshavaren lämnar tillträde.

Vid vägrat tillträde kan bostadsrättsföreningen även använda sig av en s.k. särskild handräckning hos kronofogden för att komma in i lägenheten.


Informationen i den här artikeln var aktuell det datumet som artikeln publicerades. Förändringar inom både praxis och lagstiftning kan ha skett om det har gått ett tag sedan publicering. Som kunder hos HSB Stockholm kan ni alltid kontakta er förvaltare eller våra jurister direkt om ni önskar ett förtydligande eller känner er osäkra.