Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Fastighetsägarens ansvar för vinterunderhållsåtgärder

06 december 2022 Vintern är här och frågor om snöröjning, halkbekämpning och rensning av istappar från tak blir aktuella för många fastighetsägare, däribland bostadsrättsföreningar. Det är viktigt att en bostadsrättsförening arbetar förebyggande och i tid med åtgärderna. Vad har då en bostadsrättsförening för legalt ansvar?

En bostadsrättsförening är i egenskap av fastighetsägare ansvarig för att utföra snöskottningen och sandningen inom sin fastighet samt röjning av snö- och istappar från tak. Ansvaret för snöskottning och sandning kan även sträcka sig till att omfatta områden kring fastigheten, såsom gångbanor och trottoarer, och det styrs av kommunala regler. För att utröna ansvarområdets omfattning för respektive bostadsrättsförenings fastighet är därför viktigt att hålla sig á jour med vad som gäller i aktuell kommun och ta del av den information som kommunen tillhandahåller på sin hemsida.

Vid en snörik vinter, eller häftigt ihållande snöfall, kan stora mängder snö samlas på yttertak vilket innebär risk för såväl person- som sakskada. Som fastighetsägare är bostadsrättsförening skyldig att tillse att snö och is inte rasar ner från tak och skadar människor eller egendom. Om olyckan är framme och t.ex. en istapp faller och träffar en förbipasserande eller någon halkar på en gångbana inom bostadsrättsföreningens fastighet, eller ansvarsområde, kan bostadsrättsföreningen bli ansvarig både skadeståndsrättsligt och straffrättsligt. Huruvida föreningen är ansvarig för skadan bedöms i det enskilda fallet mot bakgrund av vilka vinterunderhållsåtgärder som borde ha utförts.  

ida-jonsson-hsb-stockholm.png

För att undvika skador, och ansvar i händelse av att skada, ska bostadsrättsföreningen säkerställa att snöröjning, halkbekämpning och liknande vinterunderhållsåtgärder sker utan dröjsmål. Vanligen tecknar bostadsrättsföreningen avtal med en entreprenör som utför arbete med vinterunderhåll, gärna i god tid före vintersäsongen börjar. Vid anlitandet av entreprenör är det viktigt att reglera vilket ansvar och vilka skyldigheter som ska delegeras till entreprenören för att tydliggöra ansvaret för aktuellt vinterunderhåll. Med fördel kan ansvar för tillsynen av is- och snöläget för fastigheten läggas på entreprenören, då detta ansvar annars åvilar bostadsrättsföreningens styrelse.  Vår rekommendation är vidare att ni tillser att entreprenören för så kallad snödagbok, där uppgifter om samtliga utförda åtgärder antecknas, eftersom underlaget kan ha en avgörande betydelse vid fastställande av vållandet vid en eventuell olycka. Uppgifterna är ett bra underlag att ha vid en bedömning om rimliga åtgärder vidtagits och att bostadsrättsföreningen har handlat med tillräcklig aktsamhet.

För goda förutsättningar för att rätt vinterunderhållsåtgärd utförs i rätt tid och för undvikande av skador rekommenderas således att i god tid kontrollera vilka åtgärder som omfattas av aktuell bostadsrättsförenings ansvar, att det upprättas en plan för vinterunderhållsåtgärdernas utförande och att planen verkställs.


Informationen i den här artikeln var aktuell det datumet som artikeln publicerades. Förändringar inom både praxis och lagstiftning kan ha skett om det har gått ett tag sedan publicering. Som kunder hos HSB Stockholm kan ni alltid kontakta er förvaltare eller våra jurister direkt om ni önskar ett förtydligande eller känner er osäkra.