Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Tryggare bostadsrätt - ny lagstiftning för bostadsrättsföreningar

19 september 2022 I juni sa riksdagen ja till ny en rad ändringar i bostadsrättslagen som kommer att påverka Sveriges bostadsrättsföreningar. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2023. I stor utsträckning hanterar lagändringarna frågor som främst berör föreningar som håller på att bildas, men det finns även en rad ändringar som direkt påverkar redan befintliga föreningars verksamhet. Det är dessa ändringar som kommer att behandlas i denna artikel.

Tydligare regler om medlemmars renoveringar

Lagstiftaren har genom ändringen förtydliga vilka åtgärder som kräver föreningens tillstånd, samt vad konsekvenserna blir om en bostadsrättshavare inte får tillstånd eller genomför tillståndspliktiga åtgärder utan tillstånd.

Sedan tidigare krävs tillstånd från föreningen om en bostadsrättshavare önskar göra ingrepp i bärande konstruktion, ändra befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten eller genomföra annan väsentlig förändring av lägenheten. Framöver kommer inte enbart ändring av befintliga ledningar av den uppräknade typen att omfattas av bestämmelsen utan även nyinstallationer av dessa. Utöver dessa tidigare tillståndspliktiga åtgärderna kommer även, installation eller ändring av anordning för ventilation och installation eller ändring av eldstad eller rökkanal och andra åtgärder som påverkar brandskyddet kräva föreningens tillstånd. För lägenheter som har särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden kommer tillstånd även krävas för åtgärder som innebär att dessa värden påverkas.

Även fortsättningsvis får föreningen enbart neka tillstånd för det fall att åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Genom lagändringen tillskapas dock en möjlighet för bostadsrättshavaren att få frågan om tillstånd prövad genom en ansökan till hyresnämnden. Processen påminner därigenom om tillståndsprocessen för andrahandsupplåtelser.

Om bostadsrättshavaren, efter lagändringens ikraftträdande, vidtar åtgärder i lägenheten utan erforderligt tillstånd och inte heller vidtar rättelse efter anmodan från föreningen kommer bostadsrätten att vara förverkad och föreningen berättigad att säga upp. Rättelse kommer bostadsrättshavaren att kunna vidta genom att antingen åtgärda ombyggnationen eller genom att söka och få tillstånd från föreningen eller hyresnämnden.

Endast en röst per medlem på stämman

Den här aktuella lagändringen har tillkommit mot bakgrund av de senaste årens skandaler kring osunda bostadsrättsföreningar. Ändringen kommer inte att påverka bostadsrättsföreningar med HSB Normalstadgar eftersom rösträtten redan är begränsad till en röst per medlem genom stadgarna. Syftet med ändringen att stävja risken för att bostadsrättsföreningar i praktiken drivs av företag som genom stadgarna tillskansar sig majoriteten av rösterna på föreningsstämman.

Särskild information till nytta för föreningens intressenter i årsredovisningen

malin-alm-vagner-hsb-stockholm.pngGenom lagändringen kommer det bli obligatoriskt för bostadsrättsföreningar att i sina årsredovisningar redovisa vissa nyckeltal samt vid förlust beskriva föreningens möjlighet att finansiera framtida ekonomiska åtaganden. Syftet med ändringen är att underlätta för medlemmar, potentiella lägenhetsköpare och andra intressenter att skapa sig en överblick över föreningens ekonomiska ställning och på ett enkelt sett kunna jämföra olika föreningars ekonomi med varandra.