Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Nya lagändringar för hantering av stämmor i coronatider

14 maj 2020 14 maj 2020 beslutade Riksdagen om fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av föreningsstämmor. Den tillfälliga lagändringen innebär att en stämma kan hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning eller genom att medlemmarna enbart deltar genom poströstning.

Under våren är det stämmodags för de flesta bostadsrättsföreningar. I samband med detta är det viktigt att visa omtanke om äldre medlemmar och personer i riskgrupp som uppmanas att begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt.

Bostadsrättsföreningens styrelse fastställer datum för föreningsstämman. För föreningar som har kalenderår som räkenskapsår ska föreningsstämman enligt lag och stadgar hållas senast sista juni. Även om föreningen redan har beslutat datum för sin stämma, kan styrelsen fatta ett nytt beslut om att senarelägga datumet, under förutsättning att stämman hålls inom ovan angivna tidsram.

Varje bostadsrättsförening beslutar själv, utifrån sina förutsättningar, hur den gör med vårens föreningsstämma. En del väljer till exempel att hålla stämman utomhus. 

HSBs rekommendation till bostadsrättsföreningar

För att minimera smittspridning och för att skydda våra äldre och personer i riskgrupp rekommenderar HSB Riksförbund:

  • För bostadsrättsföreningar med räkenskapsår som slutade den 31 december 2019 bör stämman läggas under den senare delen av våren, enligt lag senast 30 juni. 
  • Avvakta med att ta upp ärenden för beslut på stämman som kan vänta utan olägenhet. 
  • Utnyttja möjligheten att genomföra stämman via antingen elektronisk uppkoppling med poströstning eller enbart genom poströstning. Flera tillfälliga lagändringar har införts som bland annat gör det möjligt att delta på distans eller poströsta istället för att delta fysiskt på stämman. Detta för att minska risken för smittspridning. Lagändringarna trädde i kraft 15 april och 18 maj 2020.

Lagändringar för att underlätta stämmor på distans

Lagen börjar gälla 18 maj 2020. Kortfattat innebär den följande: 

Deltagande endast via elektronisk uppkoppling med poströstning

  • Styrelsen kan besluta att stämman endast hålls med elektronisk uppkoppling. Kravet på att stämman ska hållas på viss ort slopas tillfälligt.
  • Styrelsen får besluta att utomstående ska ha rätt att närvara för att kunna genomföra stämman digitalt.
  • Krav finns att medlem ska kunna poströsta om stämman endast hålls via elektronisk uppkoppling.

Deltagande genom enbart poströstning

  • Styrelsen kan besluta att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro med enbart poströstning.
  • När det gäller styrelsens upplysningsplikt kan medlem lämna begäran om upplysning skriftligt till föreningen senast 10 dagar före stämman.
  • Skriftligt svar ska lämnas från styrelsen senast 5 dagar före stämman och hållas tillgängligt hos föreningen, skickas till medlem som ställt frågan samt publiceras på föreningens webbplats om sådan finns.
  • Vid enbart poströstning ska poströsten ha inkommit till föreningen senast den sista helgfria vardagen närmast före stämman.

Vid stämmor med enbart poströstning har medlemmarna rätt att rösta om något eller några av ärendena på dagordningen ska skjutas upp till fortsatt stämma och därmed behandlas vid ett senare tillfälle som medlemmarna har rätt att närvara vid. Det vill säga där endast poströstning inte är tillåtet. Ett ärende ska skjutas upp till fortsatt stämma om stämman beslutar om det eller om minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar i bostadsrättsföreningen begär det.

Mer information

Vid frågor om poströstning och genomförande av föreningsstämmor, välkommen att kontakta din regionala HSB-förening eller vår juridiska rådgivning för HSBs medlemmar.

Bakgrunden till HSBs rekommendationer: