Styrelserapport angående balkongprojektet

01 april 2022 Ansökan om bygglov inlämnades 25 oktober 2021 och behandlades på byggnadsnämndens sammanträde den 21 december. I kommunens översiktsplan antagen 26 oktober 2020 skrivs:

 Längs med Abraham Bäckgatan och Baggargatan hittas några av Söderhamns mest särpräglade funkishus och hela området är ett gott exempel på tidiga modernistiska stadsideal. 

Med anledning av denna särpräglade utformning har vårt ärende överlämnats till den externa institutionen Landskapslaget. Därifrån väntas en fördjupad kunskap över de kulturhistoriska värdena på byggnader och område. Därefter är byggnadsnämnden beredd att ta beslut i vårt ärende.

Där ligger vårt ärende idag 2022-04-01