Om Föreningen

Andersberg är en stor stadsdel som byggdes under 1970-talet för att möta behovet av bostäder inom Gävle tätort. Stadsdelen byggdes med olika bostadstyper och upplåtelseformer och med ett centrum som innehöll olika samhällsfunktioner. Bostäderna byggdes i mindre områden efter bostadstyp åtskilda av grönstråk och separerade från trafik. Andersberg speglar i hög grad den bostadsarkitektur som förekom på 1970-talet och inom stadsdelen finns flera goda exempel. 

Brf Polstjärnans radhus, ritades 1978 av arkitekterna Brunnberg & Gillberg från Stockholm.  De består av fem bebyggelsegrupper där radhusen är byggd i en nästan sluten fyrkant. Karaktäristiskt för varje radhusgrupp är radhuslägenheternas placering där varannan bostad är indragen vilket ger en uppbruten byggnadskropp.   Radhuslängorna är anpassade till terrängens olika nivåer så att vissa är byggda i suterräng. Byggnaderna har branta höga sadeltak som är klädda med rött tegel. På den nedre delen av taket finns balkonger och takkupor placerade medan den övre delen av takfallet är rent från detaljer. Fasaderna är klädda med ljus gult tegel och den övre fasadens gavelspetsar är klädda med ljus gul träpanel. Byggnaderna har utanpåliggande balkonger av trä. Varje bebyggelsegrupp har sin egen färgsättning på fönster och förråd. 

I översiktsplan För Gävle Stad har bostadsområdet pekats ut som värdefull kulturmiljö. Värdet består av områdets bebyggelsestruktur, enhetliga utseende med för den tiden moderna material och anpassning i terräng. Översiktsplanen anger att ombyggnad och underhåll ska ske på ett för byggnaden traditionellt sätt.

Inom området finns sammanlagt 95 radhuslägenheter uppförda i 1 ½ plan.  Bostadsområdet har en trafikseparerad miljö och består av fem bebyggelsegrupper som bildar fem gårdar. Bebyggelsen är anpassad till terrängens olika nivåskillnader och därför finns 14 radhus i suterräng. Radhusens entréer är placerade mot gårdarna och på motsatt sida uteplatser samt förråd.  

Byggnaderna har ett enhetligt utseende, fasaden är av ljusgult tegel samt träpanel. Det som skiljer bebyggelsegrupperna åt är färgsättningen på byggnadernas detaljer som fönster och förråd.  

Det finns gott om rekreationsmöjligheter inom området. Mellan varje gård finns en mindre lekplats, dvs. totalt fem stycken. Det finns även en större lekplats och fotbollsplan i naturområdet. Inom området finns även en tennisbana.  

I områdets sydvästra del finns ett 6000 m² stort naturområde som är en rest av odlingslandskapet som blivit lekpark. Här finns stenmurar som inramar de gamla inägorna och stenmuren fungerar som gräns för natur- och lekplatsområdet. Stenmurarna är enligt lagstiftning skyddade och får inte påverkas.

Välkommen till Brf Polstjärnan och Månskengatan

 

Projektbeskrivning för Brf Polstjärnan (Andersberg) från 1977 - så här var det tänkt att bli