Ombyggnad & Renovering

Underhåll och ombyggnad i ditt radhus.

Vad är mitt ansvar?

Innebörden av underhållsansvaret är att den ansvarige, oavsett om det är bostadsrättshavaren eller bostadsrättsföreningen ska vidta de reparationer och underhållsåtgärder som behövs, och svara för kostnaderna för åtgärderna. Detta gäller oavsett om skadan eller slitaget uppstått genom eget eller annans vållande eller genom olyckshändelse.

Bostadsrättshavaren är skyldig att på egen bekostnad ombesörja underhåll som exempelvis tapetsering, målning, underhåll av badrum samt reparera skador så att lägenheten hålls i gott skick. Vad som är att betrakta som ”gott skick” preciseras inte i lagen eller stadgarna utan får bedömas med hänsyn till husets ålder med mera. Badrum ska vara funktionsdugliga och tåla att användas utan att vattenskador uppstår. 

Bostadsrättshavaren får naturligtvis ge någon annan i uppdrag att utföra de åtgärder som han ansvarar för. Bostadsrättshavaren bär ansvaret för att arbetet utförs på ett fackmässigt sätt. Efter överenskommelse mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren kan föreningen utföra sådant arbete. Föreningen är då jämställd med varje annan uppdragstagare.

Vem skall underhålla Bostadsrätten?

Förändringar av lägenhetens fasad, altanbygge, rivning av bärande vägg, flyttning av ledningar, element eller golvbrunn, inredning av vind kräver tillstånd av styrelsen. Detta gäller även väsentliga förändringar av staket och häckar. Om du ska bygga en ny altan krävs tillstånd av styrelsen och i vissa fall även bygglov av Gävle kommun.  Innan bygglov kan sökas måste styrelsen ha godkänt planerna. Börja alltid med att kontakta styrelsen först! Altanbygget skall utföras enligt de ritningar som föreningen har tagit fram, se nedan. 

Förändringar i lägenheten som inte kräver styrelsens tillstånd är till exempel ommålning, tapetsering, nytt golv, kakling av bad- och duschrum. Om du är osäker på om det krävs tillstånd eller ej kontakta alltid styrelsen.

Ventilation och värme

Radiatorer/Elementen i bostäderna ägs och skall vid behov underhållas av bostadsrättsföreningen. Detta innebär inte att dom byts ut för att dom är fula, gamla, eller dyligt.

Det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att meddela föreningen om läckage eller problem uppstår för att minimera eventuell skada på huset, för dig och för grannar.

Om elementen ger dåligt med värme så kan det behöva luftas med en elementnyckel.
Om de behöver målas så är det upp till den boende.
Om element tas bort, flyttas eller byts ut av bostadsrättsinnehavaren utan bostadsrättsföreningens tillstånd övergår underhållsansvaret till bostadsrättsinnehavaren. Observera att borttagning eller flytt av element eller handdukstork som ingår i lägenheten kräver styrelsens tillstånd!

TÄNKVÄRT, Om bostadsrättsinnehavaren förändrar något som ligger under bostadsrättsföreningens ansvar utan tillstånd, så övergår underhållsansvaret till bostadsrättsinnehavaren. Föreningen kan också kräva återställning, det vill säga att  exempelvis ett element flyttas tillbaka till ursprunglig plats.

Kompletterande information om köksfläktar

Föreningen ansvarar för den ursprungliga kåpan som föreningen satt in och eventuell lagning av den eller byte till en motsvarande enkel kåpa.

Vill du byta till en annan kåpa får du stå för hela kostnaden själv. Ansvar för inköp, montering, underhåll står bostadsrättshavaren för. Kåpan måste vara av typen Alliance villa eftersom den ska kunna ”prata” med fläkten på taket som styr ventilationen i hela huset. Styrelsen ska informeras och godkänna om du vill byta kåpa i din lägenhet.

Det är inte tillåtet att installera spis med inbyggd fläkt eftersom en sådan inte fungerar med vårt ventilationssystem. 

Föreningen ansvarar för sotning av rökkanaler och reparation/byte av centralfläkten.

Särskilt om renovering av bad- och duschrum

Kakling av väggar kräver att dessa först förstärks med gipsskivor avsedda för våtrum. Skall du lägga klinker på golvet krävs ny golvbrunn. Kostnaden för den nya golvbrunnen betalar föreningen.

Det är oerhört viktigt att tätskiktet görs på rätt sätt, så att man inte får vattenskador i framtiden. Det kan stå bostadsrättshavaren dyrt om man råkar ut för en vattenskada och arbetet inte är utfört fackmannamässigt. Föreningen rekommenderar därför att man anlitar fackmän, det vill säga företag som har certifikat för våtrumsrenovering.

Växter
Tillåtna häckväxter är liguster, måbär, amerikansk hagtorn och aronia. 

Planken mellan husen
Renovering och ommålning av planken mellan husen åligger den enskilde medlemmen. För att få rätt färgnyans ska du kontakta Färgton, Kryddstigen 10.