Styrelsen

Styrelsen uppdrag är att långsiktigt arbeta för att göra bostadsrättsområdet attraktivt för befintliga och nya medlemmar. Styrelsen består av förtroendevalda medlemmar samt en ledamot från HSB. Styrelsens viktigaste uppgift är att för medlemmarnas räkning ansvara för förvaltningen av brf Dalens fastigheter och ekonomi.

Brf Dalen skall vara känt utifrån ett konkurrensperspektiv för låga boendekostnader, rätt underhållna fastigheter, god ekonomi, bra service, bra miljö samt god ordning. 

Styrelsearbetet skall utgå från ett klart definierat uppdrag och tydligt mandat. Styrelsearbetet skall kännetecknas av professionalism och affärsmässighet som skall inriktas mot god ekonomi, rätt underhållsinsatser och ständiga förbättringar i verksamheten. 

Styrelsen skall också verka för att medlemmarna aktivt deltar i förbättringsarbetet

Styrelsens uppdrag är ett förvaltningsuppdrag

Styrelsen skall arbeta mot uppsatta mål, kort- och långsiktiga
Effektivisera och rationalisera verksamheten för att minska kostnaderna. Att höja avgifterna är en sistahandslösning
Arbeta med kostnadseffektiva lösningar för planerat samt löpande underhåll.
Upprätta budget för föreningen
Att utifrån underhållsplanen, besiktiga och genomföra underhållsåtgärder på fastigheter och mark
Löpande underhåll
Boendekontakter
Information till de boende om verksamheten
Studieverksamhet
Vissa fritidsaktiviteter

Styrelsen sammanträder ca en gång per månad och du är välkommen att lämna in skriftliga förslag och frågor som du anser skall tas upp på närmsta styrelsemöte.