Medlemsinformation sommaren 2024

26 juni 2024 Kära medlemmar och boende i brf Kalkonen, Styrelsen skickar kontinuerligt ut information till föreningens medlemmar för att öka medvetenheten kring styrelsens arbete och aktiviteter. Vi välkomnar eventuella kommentarer, idéer, initiativ och frågor till vår mail styrelsenkalkonen@gmail.com . Styrelsen understryker dock att felanmälningar lämnas in till Nabo enligt instruktioner på vår hemsida eftersom dessa hanteras direkt av Nabo. Vi uppskattar även era inspel i föreningens Facebook-grupp men vill påminna om vikten att uttrycka sig på ett schysst sätt samt hålla god ton, för allas trevnad. Snart nalkas sommarsemester för många och vi ber er därför vara extra uppmärksamma på vilka som rör sig i våra fastigheter då många är bortresta. Ta gärna en extra titt så att porten stängs efter dig och våga fråga vem personen som går bakom dig är innan du släpper in denne. Vi vill även påminna boende och eventuella gäster att rökning är förbjuden på föreningens mark, det vill säga föreningens innergårdar, vädringsbalkonger samt direkt utanför entréportarna.

 

Olovliga uthyrningar och renoveringar

Det har kommit till styrelsens kännedom att några bostadsrättsinnehavare olovligt upplåter lägenheter i andra hand eller renoverar. Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar får en bostadsrättsinnehavare inte upplåta sin lägenhet i andra hand utan styrelsen samtycke, varpå bostadsrätten kan förverkas och bostadsrättsföreningen ha rätt att säga upp bostadsrättshavare till avflyttning. Vi kan även upplysa om att styrelsen har kontinuerlig uppsyn på olovlig uthyrning av föreningens bostadsrätter på uthyrningssidor (så som AirBnB m.m.) och kommer kontakta de som är berörda med en anmodan. Detsamma gäller olovliga renoveringar. Vill man hyra ut eller renovera sin lägenhet hänvisar vi till föreningens uthyrningspolicy och ser fram emot er uthyrnings- eller renoveringsansökan (läs mer på hemsidan).

Misstänker du att din granne olovligt hyr ut eller renoverar sin bostadsrätt? Vänligen hör av dig till styrelsemailen.

 

Föreningens ekonomi

Under våren har en avgiftshöjning gjorts för att täcka upp för föreningens kostnader. Styrelsen arbetar kontinuerligt med en rättvis avgift som motsvarar föreningens löpande samt framtida investeringar. Under 2024 har många nödvändiga underhållsprojekt initierats och färdigställts för att försäkra fastigheternas skick och funktion som ju direkt påverkar bostadsrätternas värde till det positiva. Av samma anledning ser vi även framgent behovet att kontinuerligt genomföra liknande underhållningsåtgärder vilket betyder att vi som bostadsrättsförening måste se till att skapa en hållbar ekonomisk situation. Utöver ett ökat behov av underhåll har den rådande samhällsekonomin utgjort en ekonomisk utmaning för vår förening där räntorna har gått upp mycket på kort tid.

 

Vårstädning av innergårdarna

Den 25/4 samlades ett gäng tappra medlemmar för att städa våra innergårdar. Tillsammans skapade vi en trevligare boendemiljö samtidigt som vi höll nere föreningens kostnader. Vi i styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som var med och hjälpte till, det regniga vädret till trots!

 

Värmeåtgärder och kulvertbyte

Under fjolårets förstudie av föreningens värmesystem framgick det att 3 av föreningens 4 kulvertar var utbytta sedan tidigare men att 1 återstod av okänd anledning. Kulvertar är nödvändiga för överföring av varmvatten mellan våra fastigheter. Detta förmodades vara källan till problemet som en del boende upplevt med dålig effekt av radiatorer under vinterhalvåret. För att komma till bukt med detta har vi under hösten och våren bytt ut vattenpumpar, avgasare samt installerat en ny värmekulvert i delar av fastigheten där det varit nödvändigt. Efter vårens kulvertbyte har dock några boende, främst i en trappuppgång, fått problem med varmvattnet. Detta utreds så skyndsamt som möjligt och berörda boende kommer bli kontaktade inom kort för hur detta kan åtgärdas. Styrelsen vill betona vikten av att boenden möjliggör besök av rörmokare för att underlätta felsökningen.

 

Fasadrenovering

Som många av er redan vet så genomförs en fasadrenovering på kvarteret Påfågeln. Just nu pågår arbete på Creutzgatan och fortlöper överlappande under semesterperioden. Vecka 29 påbörjas ställningsuppbyggnad på Kristinebergsvägen. Därmed håller projektets tidsplan, enligt senaste statusuppdatering.

 

Stambyte källare

Efter en genomförd förstudie har de vertikala stammarna i källaren i fastighet Kalkonen bedömts som undermåliga och i behov av renovering. Styrelsen har nu upphandlat en entreprenör och arbetet kommer börja projekteras omgående. Under tidig höst kommer entreprenören att etablera sig på plats och arbetet påbörjas. Projektet förväntas färdigställas i början på 2025. Mer information kommer angående hur och när boende i Kalkonen kommer påverkas. Under byggtiden kommer lokalen Hörnan användas som etableringsutrymme för entreprenör och Hörnan kommer därför inte kunna nyttjas av bostadsrättsinnehavare under byggtiden.

 

Entréportar

Styrelsen och Nabo undersöker alternativ för att renovera föreningens Entréportar och innergårdsdörrar för att göra dessa mer resistenta mot intrång och inbrott. Detta är komplext för entreprenörer att offerera eftersom föreningens dörrar är K-märkta och ser olika ut i nästan varje port. Eventuellt behöver entreprenörer testa att genomföra åtgärder på en dörr för att kunna bedöma omfattningen. Styrelsen kommer att fatta ett beslut i denna fråga när en offert kunnat tagits fram.

 

Kartläggning lokaler

Styrelsen utför tillsammans med Nabo en kartläggning av föreningens lokaler. Detta för att undersöka ifall det finns tomma lokaler som kan nyttjas och därmed inbringa inkomst till föreningen.

 

Bredband och uppkoppling

Under juni har en underleverantör till Telenor hjälpt oss installera nya nödvändiga aktiva komponenter i områdesnätet så som ethernet-switchar och servrar. Under slutet av sommaren kommer nätet kopplas om till de nya komponenterna och mer information om när och hur det påverkar boende kommer kommuniceras. Arbetet är för föreningen kostnadsfritt och förhandlades in i avtalet i samband med att kontraktet med Telenor förnyades tidigare under året och styrelsens förhoppning är att arbetet kommer resultera i en bättre och mer stabil bredbandslösning för alla boende.

 

Nya stadgar

Den 11/6 hölls en extrastämma för att rösta igenom de nya stadgarna för att våra stadgar ska vara i linje med bostadsrättslagen. För att dessa ska träda i kraft krävs två på varandra efterföljande stämmobeslut. Under extrastämman godkändes stadgarna och det andra röstningen kommer ske på årsmötet.

 

Årsstämma 2024

Årsstämman kommer att äga rum i slutet av året och kallelse kommer att utgå så fort bokslutet är nära färdigställande och en lokal är bokad. Årsstämman äger rum sent på året då vår bostadsrättsförening har ett brutet räkenskapsår. Vi påminner om att sista datum för att skicka in en motion är 17/10. Valberedningen uppmanar även er som är intresserade av att engagera sig i vår fina förening att ansöka redan nu till valberedning@kalkonen.se

 

Medlemsmöte och mingel med styrelsen den 11/9

Den 11/9 vill styrelsen bjuda in till ett medlemsmöte på någon av våra innergårdar. Styrelsen kommer att finnas på plats för att mingla och besvara eventuella frågor. Mer information kommer. Vi hoppas på att se så många som möjligt där!

 

Styrelsen önskar alla en härlig sommar!

 

Styrelsen för Brf Kalkonen

Eric Wideén, Alva Larsson, Sandra Andersson, André Sellrup, Salina Elmi, Alf Tumble, Marianne Cervin, Martin Jansson och Norah Nyblaeus 


Till nyhetslistan