Stämman

Varje år, senast sista juni, hålls föreningenns årsstämma. Där behandlar man årsredovisningen, väljer styrelse samt beslutar om frågor som enskilda medlemmar har lagt förslag om.

Föreningens Årsredovisningar hittar du i menyn till vänster.

Fullmakt i det fall röstning behöver ske via ombud hittar du längre ner på den här sidan.

Förslagen (motionerna) skall vara inlämnade senast 15 mars för att kunna behandlas på ordinarie föreningsstämma. Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst.

Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlemmens make/maka/sambo, annan närstående eller annan medlem får vara ombud. Ombud får bara företräda en medlem och skall förete skriftlig fullmakt (se nedan).

Om styrelse eller revisorer anser att det behövs eller om ett visst antal medlemmar begär det skall extrastämma genomföras.