Föreningsstämman

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ.

Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

Föreningsstämman hålls normalt första veckan i december. Kallelse och årsredovisning delas ut till samtliga medlemmar.

Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Extra föreningsstämma ska också hållas om det skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade.

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 september - 31 augusti.

Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen lämna  en motion till styrelsen senast den 31 oktober.