På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Miljöpolicy måsättning - uppnått resultat..

Här nedan ser du brf Tantos miljöpolicy- dokument. Det finns även som pdf - se längre ned.

Brf Tanto ska vara en miljövänlig förening som ska sträva efter att förhindra negativ miljöpåverkan med hänsyn till nödvändiga prioriteringar och avvägningar mot ekonomi och boendekomfort. Föreningens verksamhet inom miljöområdet ska framgå av årsredovisningen.

Arbeta förebyggande:

Föreningen ska sträva efter att förhindra negativ miljöpåverkan. När föreningen inför nya verksamheter och upphandlar tjänster ska sådana alternativ väljas som minskar negativ miljöpåverkan. Förebyggande miljöarbete ska även ske genom fortlöpande information och utbildning.

Hushålla med resurser

Föreningen ska fortlöpande mäta förbrukning av el, värme och vatten samt göra insatser som innebär att förbrukningen minskar. Det är även viktigt att säkerställa en hög resurseffektivitet i verksamheten i
övrigt.

Minska miljöpåverkan genom minskade utsläpp av klimatgaser

Föreningen ska minska utsläppen av koldioxid genom åtgärder som både reducerar förbrukning avresurser och dess miljöpåverkan. Det långsiktiga målet är ett klimatneutralt boende.

Använda sunda och kretsloppsanpassade material och metoder

Föreningen ska i verksamheten sträva efter att välja material och kemikalier som inte påverkar klimat,hälsa och biologisk mångfald negativt. Föreningens arbetsmetoder ska vara resurseffektiva. Material och avfall ska i möjligast mån återanvändas och ingå i ett kretsloppsanpassat system.

Arbeta för ständiga förbättringar

Brf Tanto ska fortlöpande utveckla miljöarbetet. Vi ska vara ett bra föredöme och en aktiv bostadsrättsförening som ligger i framkanten av miljöarbetet inom vårt sektorsområde. Miljöarbetet skall ske som en integrerad del av hela föreningens verksamhet.

Ta tillvara den inneboende kraften i boendes engagemang

Föreningen ska underlätta de boendes möjligheter att vara miljösmarta. Föreningen ska erbjuda en enkel och smidig hantering för olika sorters avfall, men även andra former av åtgärder och stöd som underlättar de boendes möjligheter att minska negativ miljöpåverkan. Information och resultat om föreningens miljöinsatser är grundläggande för ett levande och engagerat miljöarbete.

brf Tantos gröna arbete ger också  resultat;

 

Energibesparing i Tanto i siffror

 

Vi har i Tanto som mål att sänka vår energiåtgång från basåret 1995 till 2020 med 20% och fram till 2050 med 50 %. Vad har vi då gjort?
Elektricitet 2003 - 2015
Närvarostyrd belysning i trapphus, källargångar, tvättstugor mm.
Ombyggnad parkeringar med ny belysning och timerstyrda motorvärmare.
Resultat: minskning 1.500 000 kWh till 920 000 kWh dvs en minskning på drygt
34%
Fjärrvärme 2003-2015
Injustering radiatorer
Ny styrning av fjärrvärme pågår
Nya projekt är värmeåtervinning, vindsisolering mm
Resultat: minskning: 9 200 000 kWh till 7 500 000 kWh dvs en minskning på drygt
18 %
Total minskning energi el/fjärrvärme 2003-2015: drygt
21 %  
Trots att vi således redan nu uppnått målet för 2020 fortsätter vi med energisparande åtgärder.
Med kommande stambyte så minskar vi också vår vattenförbrukning..
Avfall/återvinning
Vår sopsug, som installerades 2010 minskade driftskostnaderna omedelbart med
55 % (drygt 1 milj kr). Minskning av grovsopor, bättre tidningsåtervinning och hur vi skall hantera matavfall är våra nästa projekt.