Föreningens organisation

 

Styrelsen

Styrelsen har löpande ansvar för föreningens ekonomi och för skötsel och underhåll av föreningens egendom. Styrelsen väljs av föreningstämman och verkar enligt HSBs normalstadgar.
Förvaltningspersonalen arbetar på uppdrag av styrelsen.

Styrelsen sammanträder normalt sett en gång per månad, med förvaltaren som föredragande.
Styrelsen ska bland annat:

•Besluta om månadsavgifter och budget
•Godkänna uthyrningar i andra hand
•Besluta om kort- och långsiktiga reparationer och underhåll
•Besluta om upphandling av entreprenörer för större uppdrag
•Förhandla om lånevillkor
•Ansvara för försäkringar
•Ansvara för att ordning och reda råder
•Utreda och svara på boendes frågor, som ligger utanför förvaltningskontorets ansvar
*Besvara skrivelser till styrelsen

Ärenden bereds inför styrelsemöten i föjande grupper:

•Fastighetsgrupp
Del av styrelsen samt anställda som bereder ärenden rörande fastigheterna och föreslår beslut till styrelsen.
Fastighetsgruppen har protokollförda möten, normalt en vecka före styrelsemötena

•Till detta kommer ärenden som förvaltaren förbereder.

Medlemmarnas synpunkter framförs till kontoret, styrelsen och/eller via motioner till den årliga stämman. Samtliga skrivelser till styrelsen eller stämman besvaras skriftligt.

Styrelsen ansvarar för att föreningsstämma hålls en gång per år. Samtliga boende i Tanto är välkomna att delta, bostadsrättsinnehavare har rösträtt (1 per lägenhet) till skillnad från hyresgäster, vilka saknar rösträtt men har närvarorätt. Bostadsrättsinnehavare har rätt att skriva motioner till stämman. Motionerna lämnas till styrelsen för beredning, enligt stadgarna.

Förvaltningskontoret

Kontoret ansvarar för den dagliga driften och den ekonomiska uppföljning.
Via kontoret hanteras: bokning av gemensamma lokaler, avtal för parkering, felanmälan, hyresfrågor, ombyggnadsfrågor, mark- och trädgårdsfrågor, fastighetsstädning samt tips, idéer och allmänna påpekanden. Kontoret är navet i föreningen.

Adress: Flintbacken 10
118 42 Stockholm

Tel: 08 - 669 45 51
Mail: kansli@brftanto.se

Panter och överlåtelser hanteras av HSB Stockholm