Strategi för hållbar tillväxt

HSBs hållbarhetsarbete tar avstamp i vår strategi för hållbar tillväxt, som är en integrerad del av vår affär. Strategin sätter fokus på resurseffektivitet, klimat, tillväxt genom hållbara tjänster och produkter samt att HSB ska vara en viktig aktör för det hållbara samhället.
par i gunga

Att människor har tillgång till bostäder är en förutsättning för att samhället ska fungera och utvecklas hållbart. Att tillgodose människors behov av bostäder, och deras möjligheter till inflytande över den egna bostadssituationen, är HSBs viktigaste bidrag till en hållbar samhällsutveckling. Samtidigt står bostadssektorn – från byggprocessen till de boendes livsstil – för en betydande miljöpåverkan.

Fastigheter och bostäder står för cirka 40 procent av den totala energianvändningen och nästan lika stor andel av samhällets materialanvändning och bidrar till samhällets andra största avfallskategori – bygg- och rivningsavfall. Byggsektorn släpper dessutom ut cirka tio miljoner ton koldioxid varje år, ungefär lika mycket som Sveriges samtliga personbilar. Om man inkluderar indirekta utsläpp från importvaror uppgår utsläppen till en femtedel av Sveriges totala utsläpp (nästan 16 miljoner ton CO2).

På HSB vill vi vara en ledande och viktig aktör för ett hållbart samhälle. Vår strategi för hållbar tillväxt är därför baserad på internationella och nationella mål, regelverk, en branschjämförelse och analys av branschtrender. Strategin och dess mål är sedan 2017, efter ett beslut av HSB-stämman, integrerade i HSBs kompass – som är vår övergripande strategi- och verksamhetsplan. Det innebär att hela HSB, från medlemsnivå till vår riksorganisation, har affärsintegrerade hållbarhetsmål.

FNs globala hållbarhetsmål och Sveriges klimat- och miljömål

HSB bidrar till en hållbar utveckling med fokus på de mål som är mest relevanta för vår verksamhet och där vi tillsammans med våra medlemmar, kunder och leverantörer kan göra störst positiv skillnad. I egenskap av bostadsaktör innebär det att vi riktar in våra hållbarhetsinsatser mer specifikt till de globala utvecklingsmålen 5, samt 7–13 som rör hållbar energi, klimat, hållbara städer, innovation, jämställdhet, hållbar konsumtion och produktion mm. HSB bidrar också till tre av de 16 svenska miljö- och kvalitetsmålen: God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan och Giftfri miljö och tillhörande etappmål (se illustration).

imageypmj.png

Klicka på bilden för större format.

I HSBs gemensamma strategi för hållbar tillväxt finns fyra utvalda och affärsrelaterade fokusområden:

Ikon kretslopp

Resurseffektivitet

Mål: HSB har 2023 en hållbar och resurseffektiv medlems- och affärsverksamhet som optimerar vårt bidrag till en hållbar utveckling och minskar beroendet av begränsade resurser.

Ikon blad

Klimat

Mål: HSB har 2040 netto noll klimatpåverkan i hela värdekedjan och är anpassat till det förändrade klimatet.

Ikon för hållbarhet

Hållbara tjänster och produkter

Mål: HSB är 2023 en ledande aktör i utvecklingen av hållbara tjänster och produkter inom boende.

Ikon människor

Viktig samhällsaktör

Mål: HSB är 2023 en viktig aktör för det hållbara samhället och speglar samhällets mångfald samt bidrar till att skapa trygghet.