Styrning

HSB är en kooperation där verksamheten vilar på en gemensam värdegrund. För att underlätta samverkan och dra fördel av styrkan som det innebär att verka under samma varumärke, finns tre gemensamma styrdokument inom HSB.
möte med handuppräckning

Styrdokumenten består av HSBs kompass – vägen mot det goda boendet, HSBs kod för föreningsstyrning och Hantering av HSBs varumärke. Dokumenten fungerar som verktyg för att vi tillsammans på ett enkelt sätt ska utveckla vår gemensamma verksamhet inom hela HSB, vårda vårt varumärke och stärka medlemmarnas insyn och inflytande. Styrdokumenten utgår från de kooperativa principerna och ETHOS – våra gemensamma värderingar som är fundamentet för all verksamhet inom HSB: Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan.

HSBs strategi för hållbar tillväxt och gemensamma hållbarhetsmål är en integrerad del av HSBs kompass som är HSBs övergripande verksamhetsplan. 

HSBs ansvar

HSB har en mängd olika policydokument som är ett stöd för hela HSB att upprätthålla en god regelefterlevnad. För oss betyder god regelefterlevnad att vi inte bara ska följa alla regler utan att vi även ska göra det på ett sätt som bidrar till vår vision och som beaktar våra kärnvärderingar. HSBs samling av policydokument heter HSBs ansvar.

HSB Riksförbund ansvarar för att HSBs ansvar och policyer antas av förbundsstyrelsen. I och med ett sådant beslut blir policydokumentet direkt gällande för hela den gemensamma nationella organisationen (HSB Riksförbund och dotterbolag). Därefter rekommenderas HSB-föreningarna och bolagen att besluta om dessa i sina respektive styrelser. Dokumenten uppdateras årligen utifrån förändringar i lagar och regelverk och behov i verksamheten.

Graf_Policy_inom_HSB_960px_web_bakgrund_72dpi.jpg

Klicka på grafen för större format.

Anslutningsgrad – visar andelen HSB-föreningar som anslutit sig till de policyer som finns inom HSBs ansvar.

Riskområdestäckningsgrad – visar andelen HSB-föreningar som har en policy för det specifika riskområdet (inräknat både policyer inom HSBs ansvar och om HSB-föreningen har en egen policy).

Implementeringsgrad – visar om åtgärder vidtagits för att implementera aktuell policy i HSB-föreningens verksamhet. 100 procent innebär att två implementeringsåtgärder vidtagits.

Uppföljningsgrad – visar om åtgärder vidtagits för att följa upp regelefterlevnad av aktuell policy. 100 procent innebär att två uppföljningsåtgärder vidtagits.

Hållbarhetsrisker och riskhantering

HSBs kooperativa affärsmodell bygger i grunden på hållbara principer med fokus på långsiktighet och värdeskapande snarare än kortsiktiga vinstmaximeringar. Samtidigt innebär affärsmodellen vissa utmaningar då styrning och efterlevnad måste balanseras i linje med medlemmarnas frivillighet och frihet.

HSBs mest väsentliga hållbarhetsrisker är identifierade av representanter från HSBs föreningar och bolag i samband med genomförandet av väsentlighetsanalysen. Väsentlighetsanalysen utgår från verksamhetens faktiska och potentiella risk för negativ påverkan på omvärlden samt möjlighet att göra betydande skillnad i positiv riktning. Den stäms regelbundet av med HSBs intressenter för att säkerställa att de frågor intressenterna anser viktigast för HSB att arbeta med finns med.

Staty skapad av konstnären Jonas Högström, på innergården till HSB brf Atleten i Hyllie.

I den kooperativa organisationen ligger ansvar för hantering av ovan nämnda risker hos respektive HSB-förening och bolag, med stöd från HSB Riksförbund. Ett exempel på nationellt stöd är två uppförandekoder/policyer framtagna för att bland annat minimera risken för korruption. Det nationella stödet är inte tvingande, men rekommendationen är att koderna implementeras i verksamheten.