160121 Den 1 februari är sista dag för överklagan av detaljplan

21 januari 2016 Sista dag för överklagan av detaljplanen för Stortoppsgatan/Kabelgatan är den 1 februari. Skrivelse lämnar du till byggnadsnämnden.

Stadsbyggnadskontoret har inte tagit någon hänsyn till utsikt och siktlinjer från HSB Brf Gråberget. Antagen plankarta tillåter hus med nockhöjder på 20−21 meter över gatan plus att "Tekniska anordningar och teknikrum får överstiga angiven nockhöjd". Om detaljplanen vinner laga kraft kommer den mesta utsikten – eller kanske all utsikt − mot hamninloppet att försvinna.

För att hitta detaljplanen, klicka här.

Fungerar inte länken, se www.goteborg.se, klicka på Bygga & Bo, Aktuella Plan- och byggprojekt och sök sedan på ”Stortoppsgatan”.