Historia

Kulladals Historia

Kapitel 1

Fosie nr 18 och Borrebackar

I mitten av 1700-talet hade varje bonde sina ägor fördelade på byns bättre och sämre jord. Det var normalt att bönderna hade mellan 40-50 tegar, i många fall var dessa så smala att det knappt gick att vända häst och plog.
De smala tegarna, som genom arv eller köp blev allt minde, klövs vanligen på längden vilket till stor del berodde på att bönderna skulle kunna komma ut på sina jordar från tillfartsvägarna som gick längs tegarnas kortändar.
Myndigheterna förstod att något radikalt måste göras. År 1757 utfärdades en förordning om storskifte där varje bonde skulle får åker,äng och skog och annan mark samlat i ett.
I Fosie genomfördes storskiftet 1763 och i Hindby 1775. I övrigt genomfördes storskiftet i över 160 byar på den skånska slätten i mitten av 1700-talet. Men många bönder protesterade, kompromisser blev oftast nödvändiga och följden blev att varje gård fick betydligt fler ägor än vad myndigheterna hade tänkt sig.
En ny jordreform måste arbetas fram. Det blev Rutger Maclean som visade vägen. Genom arv 1782 övertog Maclean Svaneholms gods i Skurups socken. Godset var på 51 mantal och hade en areal på 6992 tunnland, av detta brukades 3743 tunnland. Maclean lät omfördela jorden på 73 nyupprättade hemman som fick 20 hektar åker och 4-6 hektar äng. I mitten av varje hemman byggdes en gård omgiven av en trädgård.
Myndigheterna fick upp ögonen för reformen och sommaren 1802 gjorde överdirektören för lantmäteriet Eric af Wetterstedt en resa genom skåne. Han besökte bland annat Svaneholms gods och blev mäkta imponerad. Han lyckades vinna gehör hos Gustav IV Adolf om en ny jordreform och 1803 stadfästes denna som gick under namnet enskifte.
Fosie enskiftades 1804 och Hindby 1805. Lantmätare mätte upp socknarna. Varje gård skulle ha lika mycket åker och äng i ett stycke som de tidigare haft i alla de små tegarna.
Enskiftet förändrade byn, många av gårdarna måste flyttas ut. Bönderna plockade ner sina hus och återuppbyggde dem ute på slätten där det aldrig tidigare funnits något hus. Man anlade nya vägar och stora arealer jord blev stenbruten och inhägnades med staket och gärdesgårdar.
Fosieby bestod av 23 hemman som var samlade i en oval söder om kyrkan. Inte mindre än 13 gårdar skulle utflytta från byn. Under många månader rådde stor aktivitet i den lilla byn. Husen plockades ner och forslades till det nya stället med hästforor. Det som inte kunde användas eldades upp. Stundtals stod rök och eld som en kvast upp mot himmeln. Det sista som kördes iväg var bohaget och efter detta blev det ett smärtsamt farväl till grannar och vänner trots att det inte var så långt bort man skulle flytta.
På hela slätten växte det upp gårdar och de många tegarna förvandlades till stora fält där säden vajade för vinden. Det tog dock många år innan bonden fick någorlunda bra skördar så att gården började gå med vinst. Det var slitsamma år och det var inte alltid att den bonden som var med i enskiftet fick behålla gården utan gick i konkurs.
Ola Andersson på Fosie nr 18 fick tilldelat sig jord som i dagens Kulladal hade följande gränser. I norr längs Cedergatan och snett ner till Lövsångaregatan, i öster längs Gulsparvsgatan, I söder Velandergatan och i vänster strax väster om Per Albin Hanssons väg. Området hade bestått av ca 66 stycken tegar. Genom marken gick landsvägen Malmö- Skanör. I det västra området fanns två grustäkter som fick begagnas av alla Fosiehemman.
Ola byggde sin gård strax söder om grustäkterna, i dag Kulladals idrottsplats grusplaner. Men Ola klarade inte av att få gården att bära sig utan den 16 maj 1810 sålde han den. Fram till 1868 hade gården många ägare som hade det svårt att få det att gå ihop.
I mitten av 1860-talet köpte räntemästare Kindstrand från Malmö gården och innehade den fram till 1877. På hans mark fanns de två lertäkterna varav den norra var på 23 3/2 kappland ( 1 tunnland = 2 spannland = 32 kappland = 56 kannland = 4936 kvadratmeter.) och den södra på 19 3/10 kappland. Bönderna använde gruset och leran till dels att bygga hus, dels till att laga vägar. I första hand tog man från den norra som mer och mer försvann. Senare övergick man till den södra grustäkten. I dag finns en liten backe kvar. Den ligger mellan minigolfbanan och Kulladals Fotbollsförenings klubbhus, det forna Folkets Hus , längs Per Albin Hanssons väg.

kapitel 2

Landsfadern

I mars 1920 erhöll Per Albin ett brev från sin mor Kjersti Persdotter. Per Albin hade nyligen blivit statsråd och chef för lantförsvarsdepartementet i Hjalmar Brantings första regering. Hans mor, som var änka, var glad år sonens upphöjelse och tänkte på de levnadsvillkor som hon och hennes man kunnat ge sina barn.
Enligt Fosie husförhörslängd inflyttade Carl Hansson och hans Hustru Kjersti Persdotter den 9 november 1885 och erhöll bostad i det området som gick under namnet Jerusalem. Under den första tiden bodde de i husets norra del men den 8 november 1887 flyttade de till en bostad i den södra delen av huset och betalade en månadshyra på 5 kronor.
Per Albin föddes den 28 oktober 1885. Hans fader Carl var murare och de jobb han erhöll var uteslutande i Malmö. Gångtiden fram och tillbaka samt arbetstiden täckte de flesta av dygnets timmar. Under vintern byggdes inga hus och då fick man ta tillfällighetsarbeten. Ett sådant var att såga is från de frusna Pildammarna.
Kjersti bidrog till försörjningen genom att tvätta och stryka år de bättre familjerna samt att arbeta i handlare Christoffer Gadds trädgård.
Per Albin tjänade sina första slantar genom att hjälpa till i Carlströms hökeributik som låg i samma hus som han bodde i. Efter avslutad skolgång vid 12 års ålder började Per Albin att förvävsarbeta. Då familjen 1898 flyttade till Malmö erhöll han plats som springpojke i Magnus Nilssons kaffehandel på Lilla Torg. Senare fick han plats i en urmakarebutik. Efter Konfirmationen började han i en kooperativ affär vid namn Pan. Här blev han ett mellanting mellan gågosse och knodd.
Vid 14 års ålder gick Per Albin med i
Verdandi- arbetarnas nykterhetsorganisation.
Genom sitt arbete i ungdomsrörelsen fördes Per Albin in i partiet och 1909 blev han redaktör för ungdomsförbundets tidning Fram. Ett år tidigare var han ordinarie ombud på partikongressen och då också invald i partistyrelsen.
1920 bildades Hjalmar Branting Sveriges första socialdemokratiska regering och Per Albin valdes till krigsminister. 1925 blev Per Albin ny partiordförande och den 24 september 1926 bildade han landets fjärde socialdemokratiska regering.
Under 1930-talet då tiden präglades av världskrig och massarbetslöshet lades grunden till folkhemmet. Folkpensionen höjdes, arbetslöshetsförsäkringen inrättades, lagstadgad semester infördes, bostadsbyggandet intensifierades, mödravård och barnomsorg utveckaldes. Statliga pengar tog landet ur den ekonomiska krisen.
1939 utbröt andra världskriget. "Landsfadern", statsminister Per Albin Hansson invaggade det svenska folket i en trygghet genom att säga att "vår beredskap är god". Under hela kriget balanserades det neutrala Sverige på en tunn egg av ovisshet. Jublet var stort när Tyskland undertecknade sin villkorslösa kapitulation den 7 maj 1945.
Hastigt avled Per Albin den 6 oktober 1946. Han jordfästes den 13 oktober i Gustav Vasakyrkan i Stockholm.
Ny partiledare och statsminister blev Tage Erlander. Nu påbörjades en ny epok där många sociala och ekonomiska orättvisor utjämnades.

kapitel 3

Malmö - Trelleborg järnväg

I slutet av år 1872 bildades Malmö-Ystads järnvägsbolag, MYJ. Banan påbörjades den 1 april 1873 och i december 1874 var banan klar att tagas i bruk. Redan i samma månad började man diskutera en station i Malmö södra förstad. Stationen skulle byggas där den stora landsvägen till Ystad skar järnvägen.
Några affärsmän med konsul Otto Frick i spetsen började i januari 1875 att diskutera en järnvägslinje mellan Malmö södra förstad och Fjärdingslöv som var en av stationerna på bandelen Lund-Trelleborg, LTJ. Den 12 maj samma år
föreslogs ett kostnadsförslag för den nya järnvägen som gick löst på 1.250.000 kronor. Man beslöt att begära koncession och inbjuda till aktieteckning. Bolagsordningen vann nådig stadsfästelse i juni 1875 och den 12 mars 1876 beviljade Kungl. Maj:t koncessionen mellan Malmö södra förstad och Fjärdingslöv. Banan skulle vara klar för trafik senast den 1 januari 1880. Från Malmö södra förstad skulle järnvägslinjen gå öster om de s.k Borrebackar till Tygelsjö. Genom Hököpinge by och vidare genom Vellinge, Håslöv, Bodarp, Värlinge, V. Vemmerlöv och fram till Fjärdingslöv.
Redan från början gick aktieteckningen dåligt och den 1 april 1877 hade blott etthundratjugoettusen kronor tecknats och den 4 april upplyste man om att ingen vidare teckning förekom. Så begrovs planerna på en järnväg mellan Malmö södra förstad och Fjärdingslöv. Begravningskostnaderna blev dock besvärliga att skrapa ihop. Bouppteckningen visade på 92 kronor i tillgångar medan bristen var 562 kronor. De som för något år sedan med sådan glädje stått faddrar åt den nyfödde, fick nu med svidande hjärta betala hans skulder.
I december 1881 gjorde ånyo konsul Otto Frick en förfrågan till aktieägaren i Malmö- Ystad järnväg om det stod fast vid den villkor de angivit år 1875 vid öppnandet av en station i Malmö södra förstad. Svaret blev med en liten jämkning detsamma. Stationens uppförande skulle bekostas av förfågorna som även fick uppköp den mark där stationen skulle byggas. Vidare fick man betala lönerna för de anställda på stationerna. Trafiken förbehöll sig dock MYJ att sköta. Det var hårda villkor och man beslöt att låta det hela vila.
Den 20 oktober 1883 framlämnade ingenjör Fr. Schauman vid ett möte kostnadsförslag till de intresserade på orten på en järnvägslinje Malmö-Trelleborg. En interimstyrelse tillsattes den 22 mars 1884 och då undertecknades ett kontrakt mellan ingenjör Schauman och ledamöterna i interimstyrelsen. Den 18 april 1884 fastställdes bolagsordningen och ansökning av koncession skrevs. Schauman tog del av denna den 4 maj och skulle enligt kontrakt senast den 4 juli deponera 50.000 kronor. Han fick dock svårigheter att skaffa fram pengar och erhöll uppskov till den 4 november. Dagen innan tiden utgick överlät ingenjör Schauman kontraktet till Hr. Louis Fraenkel från Stockholm som samma dag deponerade 50.000 kronor. Vid kommande bolagsstämma tillkännagav styrelsen att alla 5.000 aktier á 90 kronor vore tecknade och till fullo betalda. Omedelbart förättades val av styrelsen där Hr Louis fraenkel, Stockholm, konsul Otto Frick, Malmö assessor A.O. Lundberg , Stockholm, Chr. Olsson, Eskilstorp och H. Mathiasson, Vintrie ingick. Styrelsen skulle kvarstå tills dess järnvägen öppnade.
Efter ett styrelsesammanträdande valdes Otto Fric till ordförande och Louis Fraenkel till vice ordförande. Styrelsen beslöt att upptaga ett obligationslån på 450.000 kronor och till kommanditaktiebolaget Louis Fraenke & Company överlämna byggandet av järnvägen mot ett pris på 900.000 kronor. Louis Fraenkel förklarade sig å sin firmas vägnar villig att i likvid godkänna bolagets obligationer till nominellt belopp av 450.000 kronor. Bolaget skulle kontant erlägga 450.000 kronor vilket skedde med aktier.
Bland de inkomna byggnadsanbuden antogs ingenjörerna Glund & Werner från Köpenhamn.
Den 14 februari 1885 underskrevs kontraktet och järnvägen skulle vara klar för trafik den 15 januari 1886. Man började bygga järnvägen från både Malmö och Trelleborg och arbetet gick raskt framåt. Terrängen var gynnsam med enbart slättland. Några större brokonstruktioner behövdes ej då vattendrag var obetydliga. Man hade tänkt öppna järnvägen före den utsatta tiden med en svår vinter kullkastade dessa förhoppningar.
Järnvägslinjen Malmö-Trelleborg, MTJ utgick från Södervärn i Malmös södra förstad i en båge fram till Vintrie, vidare över Tygelsjö, Hököpinge, Vellinge, Håslöv och Skegrie fram till Trelleborg östra. På dessa platser uppfördes stationens byggnader. I Fosie (senare Kulladal) byggdes en hållplats. De resande som skulle stiga av här måste tillsäga konduktören stationen innan. Vidare fick man inte medföra till och från hållplatsen mer resgods än vad man kunde bära.Järnvägslinjen skulle trafikeras med tre lok och som seden var döptes de till Vintrie, Hvellinge och Håslöf. Hastigheten fick inte överskrida 25 km i timmen. Efter verkställd besiktning den 17 april 1886 gavs tillstånd att upplåta järnvägslinjen Malmö- Trelleborg för trafik. Måndagen den 27 april (Annandag Påsk) invigdes järnvägen under stora högtidligheter. Festtåget som avgick från Södervärn klockan 13.30, drogs av två lokomotiv, där det första var prytt med grönt flaggor, hälsades av mycket folk vid varje station. Återfärden från Trelleborg skedde klockan 15.00 och klockan 16.15 höll landshövdingen Gotth. Wachtmeister invigningstalet på Södervärns station och förklarade banan öppnad. Senare anordnades festmiddag för deltagarna på hotell Stadt Hamburg.
Till en början fick resenärerna till Malmö västra byta påSödervärn till tåg från Ystad, men efter ett styrelsemöte mellan båda bolagen fick MTJ även trafikera sträckan Södervärn- Malmö västra.

kapitel 4

Kulladals station.

Tågets ankomst till stationen orsakade en mängd aktiviteter. Ångvisslan bebådade tågets ankomst och den svarta stinkande röken syntes på långt avstånd. Med ett väldigt pustande stannade loket med sina vagnar vid stationen och en febril brådska uppstod. På- och avstigande passagerare, paket och post in- och utlastades ur resgodsvagnen. Eldaren passade på att kolla loket medan lokföraren tittade ut genom sitt lilla fönster allt medan loket stod och pyste. Så var det klart, konduktören stängde grindarna, stinsen höjde sin flagga, lokföraren drog i ett reglage och tåget satte sig i rörelse med ljudligt stånkande alltmedan eldaren skyfflade in mer kol från tendern. Röken stod som en kvast från skorstenen upp emot himmeln medan sotflagorna regnade ned. Så hördes ångvisslan ånyo och tåget försvann bakom en krök.
1890 byggde tyskarna en stor hamn i Sassnitz, men först 1897 upprättades en båtförbindelse mellan Trelleborg och Sassnitz. Järnvägsbolaget Lund - Trelleborg, LTJ, som stenhårt bevakade sina intressen i att vidarebefordra post och dylikt till kontinenten erhöll av SJ ett kontrakt på 10 år. Nu reagerade Malmöpolitikerna och insåg att de skulle förlora för mycket om SJ lät sina fjärrtåg gå över sträckan Lund - Trelleborg. I oktober 1896 bildades ett konsortium som ansökte om koncession för en järnväg Malmö - Trelleborg. Trots protester från styrelsen i Lund ? Trelleborg, LTJ och Malmö ? Trelleborg MTJ beviljade kungl. Maj:t koncessionen den 9 januari 1897. Genom vissa undanmanövrar gjordes kontraktet med LTJ nästan ogiltigt.
Malmö ? Kontinentbanan, MKontJ, drogs nästan mitt emellan MTJ och LTJ: s sträckningar. Att tre järnvägar med ungefär fem kilometers avstånd var för mycket var helt klart och det visade sig också längre fram i tiden. Trafiköppnandet skedde den 5 oktober 1898 utan några som helst ceremonier. Först den 10 maj 1899 invigdes banan av Oscar II. Fjärrtågen till kontinenten övertogs av MKontJ och Lund ? Trelleborg järnväg avtackades som kontinentbana. Bitterheten var stor inom dess styrelse
Kontinentaltåget utgick från Östervärn och den första stationen döptes till Fosieby som med tiden fick en stor godsbangård. På sträckan Malmö - Trelleborg, MTJ, fanns en hållplats vid namn Fosie. Med åren blev resandeströmmen allt större och handlare o näringsidkare samt bönder pockade på en större anhalt. Som det var nu måste de forsla sina varor med hästskjuts till antingen Vintrie eller Södervärn. I mitten av 1890- talet beslöt styrelsen för Malmö - Trelleborg järnväg, MTJ att en station skulle uppföras där nu hållplatsen var. Ytterligare så att tågen kunde mötas. Vidare skulle ett mindre godsmagasin uppföras. Det friliggande spåret motsvarande längd av tretton godsvagnar. Vid lastkajen fick en godsvagn plats. På en skala mellan 1 och 6, där 6: an stod för högsta klass, klassades stationen med en etta.
I november 1898 tog man den nya stationen i bruk och för att inte förväxla namnet med det närbelägna Fosieby döptes stationen Kulladal, inspirerat av den närbelägna Kulladalsgården. Den 8 november inflyttade från Stävie Reinhold Hansson och hans hustru Karolina som blev stationens första föreståndare. Den 1 december öppnades postkontor i stationsbyggnaden. Samtidigt som Kulladals station togs i bruk öppnades järnvägslinjen Västra Klagstorp - Tygelsjö, KTJ och sandsten från Klagshamn transporterades fram till Tygelsjö station där MTJ loken övertog ansvaret. Kulladals station blev en viktig mötesplats för såväl person som godstrafiken. Den 10 april 1903 påbörjade man arbetet med järnvägslinjen Vellinge - Skanör - Falsterbo, HSFJ, MTJ hade en del aktier i banan och passade på att sälja sina tre första lok sedan de införskaffat tre nya. I maj 1920 köpte MTJ banan och återfick de tre loken.
1914 genomgick Kulladals station en omfattande reparation. Man införde elektrisk belysning inom stationsområdet, byggde ett större godsmagasin och företog målning både in- och utvändigt av stationsbyggnaden. Vid Fosievägen uppfördes en ny banvaktsstuga. Vid denna tid hette stationsföreståndaren Gustaf Henning Holmqvist. Vid stationen fanns en anställd lokputsare vid namn Ola Strömberg. Vid hans död övertog hans hustru Marna Strömberg sysslan. Hon dog 1922, 85 år. In i det sista skötte hon detta anmärkningsvärda jobb. 1917 anställdes stationskarlen Herman Julius Eliasson.
Det rullande materialet på Malmö - Trelleborg järnväg, MTJ, hade från en blygsam start ökats på undan för undan. 1914 fanns det 8 tanklokomotivet, 22 personvagnar, 6 resgodsvagnar, därav 4 ångfinkor, 1 kombinerad person- och postvagn. 2 täckta godsvagnar med broms och 22 utan. 13 öppna godsvagnar med broms och 76 utan.
1927 upphörde persontrafiken mellan Klagshamn och Tygelsjö. Godstrafiken fortsatte fram till 1939. Dock trafikerades banan under betkampanjerna fram till hösten 1947. Tillstånd att lägga ner banan fick man först i maj 1963. Då revs resterna av banan upp. Den 8 november 1922 fick persontrafiken på järnvägen konkurrens till Kulladal genom att omnibusslinje nr 15 drogs ut till Kulladalsgatan, numera Klemensgatan, där den vände. 1933 elektrifierades sträckan Malmö - Stockholm. 1942 var sträckan Trelleborg - Boden - Riksgränsen - Narvik elektrifierad och var då världens längsta. 1939 tog riksdagen beslut att järnvägen i Sverige skulle förstatligas. LTJ blev det i juli 1938, MYJ i juli 1941 och MTJ i juli 1943. MKontJ förstatligades redan 1908 efter beslut i riksdagen.
I juni 1956 upphörde MTJ med person trafik på sträckan Vellinge ? Trafik och 1960 upphörde trafiken, först åtta år senare var spåret helt upprivet.
Trots att många hus uppfördes och Fosie växte till municipalsamhälle förblev Kulladal en av de mindre stationerna på sträckan Malmö Västra - Trelleborg östra. 1942 anlände och avreste 8 095 personer, i medeltal 8 anlända och 14 avresta per dag. Godstrafiken var i ankommande och avsända varor 6 800 ton. Inkomsterna för personbiljetter uppgick till 4 095 kronor och inkomsterna för avsänt gods 9 469 kronor. Summan för anländ och avsänd trafik var 22 233 kronor. Endast en station hade mindre intäkter och det var skytts Tommarp.
Under de sista åren som banan existerade framfördes varje söndag under sommaren de s.k. badtågen mellan Södervärn och Falsterbo. 1965 lades verksamheten ner. De två J-loken som drog dessa badtåg var medelstora tanklok med invändiga cylindrar och axelföljd 1 ?c2?. De var byggda av Atlas i Stockholm.
Söndagen den 22 augusti 1971 hade tågfantaster från Sverige och Danmark samlats på Södervärns Station. Även ortsbefolkningen hade gått man ur huse för att ta farväl av det sista tåget på sträckan Malmö - Vellinge - Falsterbo, förutvarande MTJ men numera i SJ: ägo.
Stämningen var dämpad trots spel av SJ: s musikkår. Klockan 10.10 visslade SJ: s paradlok J 1393 för avfärd, men de närmare 1000 stycken passagerna trängde på för att ta sitt sista förväl, så tåget blev nästan en kvart försenat. På sin väg mot Falsterbo passerade tåget byar och villabebyggelse. Människorna kantade spåret och kastade blommor på tåget. Första anhalt var Tygelsjö station. Kulladals- och Vintrie stationer användes inte och hade så inte gjort på många år. Endast stationsbyggnaderna stod kvar och påminde om den epok som varit. Sidospår, perronger och godsmaskin hade plockats bort. När ångloket kom in på Falsterbo station hade omkring 1 500 personer mött upp för att bringa sin aktning till något som aldrig skulle återkomma. Alla flaggor vajade på halvstång som en tyst protest mot nedläggandet av banan. Klockan 21.35 avgick från Södervärn det absolut sista tåget till Falsterbo och härifrån avgick det till Malmö och Södervärn klockan 23.15 för sista gången.
Efter någon tid revs spåren upp. Kulladals station stod emellertid kvar, Fönstren var förspikade med stora lämmar. Trots detta blev stationen en lekplats för traktens barn. En dag slog lågor ut från taket och innan brandkåren släckt elden var taket bortbränt. Barns lek med tändstickor var den troliga brandorsaken.
Efter en tid revs byggnaden, staden anlade en cykelväg på den forna linjen och runtom planterades träd och buskar. Området erhöll namnet Kullaparken. Endast en av de tre järnvägslinjerna till Trelleborg överlevde och det var kontinentbanan. Persontrafiken lades dock ner på ett flertal stationer. I Fosieby upphörde denna i februari 1973. Senare revs stationsbyggnaden. Än idag ligger de många spåren kvar vid stationen och de långa godstågen från Trelleborg med vagnar från kontinenten stannar till några minuter innan det fortsätter sin färd till Malmö rangerbangård.

kapitel 5

Fosie Municipalsamhälle

Under slutet av 1800- talet var det mode att ge namn på sina gårdar. Handlare Christoffer Gadd köpte 1888 Fosie nr 18 och gav gårdar namnet Kulladal. När den nya stationen stod klar 1898 var det ganska naturligt att ge den namnet Kulladal. I anslutning till stationerna växte det upp mera koncentrerade bebyggelse på delar av Fosie nr 5, 9, 10 och 18 samt Hindby nr 1, 2 och 6. Bebyggelsen erhöll namnet Borrebacka byn. Den 1 januari 1920 försvann namnet i och med att Kungl. Maj: t enligt brev den 30 maj, 1919 förklarat att området blivit Fosie Municipalsamhälle. 1923 styckades ett större område upp på Fosie nr 9, söder om Ärtholmvägen, till villaområdet som erhöll namnet Kulladal.
Den 1 januari 1931 inkorporerades Fosie socken med Malmö stad enligt Kungl. Maj: t s brev den 31 december 1929. En särskild kommitté, Fosie kommunens inkorporeringskommitté, hade handlagt ärendet från den 30 april 1910.
Delar av Fosie Municipalsamhälle blev nu stadsdelen KULLADAL.