Stadgar

Föreningen Brf Tegen använder HSB:s Normalstadgar 2023, med anpassningar framtagna för föreningen.