Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Trygg uthyrning av lokal i huset

Att ha en skötsam lokalhyresgäst är värdefullt på många sätt. Men det ställer också vissa krav på bostadsrättsföreningen som ingår hyresavtal med hyresgäst.
Människor som dricker vin och är glada i en restaurang

En lokalhyresgäst betalar bostadsrättsföreningen hyra varje månad och området berikas med uppskattade verksamheter. Men en hyresgäst som missköter sig kan också innebär problem. Det finns därför vissa saker att tänka på vid uthyrning av en lokal och när man som bostadsrättförening bli hyresvärd. 

Välj en lämplig lokalhyresgäst 

Det är viktigt att göra en ordentlig bedömning av den tänkta hyresgästen. Hämta information från register som är offentliga och utred om det förekommit tidigare domar och brott. Utred om personen förekommer hos kronofogden, skatteverket eller bolagsverket på ett oönskat sätt. Ta också en kreditupplysning på hyresgästen/bolaget för att få information om bland annat lån och krediter. Denna information kan hjälpa för att se om den tänkta hyresgästen har tillräckligt god betalningsförmåga. 

Om verksamheten är nyetablerad och betalningsförmågan i framtiden är osäker kan bostadsrättföreningen kräva att hyresgästen ställer viss säkerhet till bostadsrättsföreningen. Upprätta i skriftligt avtal där det framgår vad för säkerhet som lämnats, vad säkerheten gäller för och när den får lyftas/användas av hyresvärden. 

Upprätta ett genomtänkt lokalhyresavtal 

Det är viktigt att bostadsrättsföreningen tar fram ett tydligt hyreskontrakt som hyresgästen får skriva under och därefter är tvungen att förhålla sig till under avtalstiden. Precisera vad lokalen får användas till, ändamålet med uthyrningen ska vara tydligt.  

Ange vad lokalen får användas till 

I hyresavtalet bör det framgå att det inte är tillåtet att använda lokalen för andra ändamål än det i avtalet angivna ändamålet utan tillstånd från hyresvärden eller i vissa fall hyresnämnden. Om detta är otydligt i avtalet finns det en risk att hyresgästen använder lokalen till annan verksamhet än vad som var tänkt från början, utan att hyresvärden kan motsätta sig det.  

En hyresgäst som haft lokalen längre än två år kan dock hämta tillstånd från hyresnämnden. Då bör hyresgästen kunna presentera beaktansvärda skäl för sitt behov av ändrad användning av lokalen och hyresvärden bör inte ha befogad anledning att motsätta sig ändrad användning. 

Var tydlig i avtalet vad gäller särskilda villkor 

Om bostadsrättsföreningen önskar begränsa hyresgästens användning av lokalen ytterligare är det viktigt att ta med det i avtalet. På så vis minskas risken för problem och oenigheter. Det kan handla om att ange tillåtna öppettider i avtalet för att förhindra oönskade öppettider. Detsamma gäller om man vill förhindra alkoholservering.  

Tänk på att hyresavtal överlåts ibland 

Överlåtelse av hyresavtalet får enligt huvudregel endast ske om hyresvärden godkänner det. När lokalen används för förvärvsverksamhet och hyresgästen överlåter själva verksamheten gäller annat. I det fall verksamheten överlåts till annan kan hyresgästen istället få hyresnämndens tillstånd till överlåtelsen om inte hyresvärden har befogad anledning att motsätta sig överlåtelsen.  

Lämplig hyresgäst även vid överlåtelse 

Oavsett om hyresgästen överlåter hyresavtalet eller själva verksamheten till en annan hyresgäst är det viktigt att bostadsrättsföreningen gör en lämplighetsbedömning också av den nya hyresgästen. Om denne saknar betalningsförmåga kan det vara anledning att inte godkänna en överlåtelse av hyresavtalet. Det är även en befogad anledning att motsätta sig en överlåtelse vid prövning i hyresnämnden. 

Aktier kan överlåtas 

Om hyresgästen är en juridisk person, till exempel ett aktiebolag, kan aktierna överlåtas till ny ägare. Det innebär att samma juridiska person fortsätter vara hyresgäst men ägaren till aktierna i aktiebolaget är en ny person. I detta fall kan inte bostadsrättsföreningen motsätta att den nya personen bedriver verksamhet i lokalen, även om den skulle vara oönskad. Vill man undvika en sådan situation kan en äganderättsklausul tas in i hyresavtalet vilket innebär att hyresvärdens skriftliga tillstånd krävs för att överlåtelse ska kunna ske. 

Tänk på det indirekta besittningsskyddet 

Hyresgästen får indirekt besittningsskydd när hyresförhållandet varat längre än nio månader (om inte besittningsskyddet har avtalats bort). Det innebär att hyresgästen i vissa fall har rätt till skadestånd när den blir uppsagd. 

Det indirekta besittningsskyddet innebär att det kan bli svårt att säga upp en hyresgäst som bostadsrättsföreningen inte är nöjd med och därför är det viktigt att föreningen iakttar den försiktighet som krävs innan hyresavtalet ingås.

Ta hjälp av en jurist! 

Juristerna på HSB Riksförbund har god vana av att upprätta lokalhyresavtal och hjälpa till vid tvister med anledning av lokaluthyrning. Skicka e-post till juristerna@hsb.se om ni behöver hjälp och råd.

För medlemmar i HSB står vår medlemsrådgivning öppen vardagar mellan klockan 9 – 15 för generell juridisk rådgivning, telefonnummer 0771-472 472.