Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Fulladdat garage vid Hammarby kanal

16 november 2021 I dag blir det allt vanligare med elbilar och många medlemmar i bostadsrättsföreningar efterfrågar möjligheten att ladda sin elbil i föreningens garage eller på hyrd p-plats utomhus. Brf Kajplatsen på Södermalm tog steget fullt ut så att det nu går att ladda vid alla deras garageplatser.
Daniel Bergström och Magnus Warberg i brf Kajplatsens garage där 54 laddstationer för elbilar har installerats. Foto: Jonathan Eyre.

Elbilsladdning har snabbt seglat upp som ytterligare en fråga för styrelser att hantera. Att det går att söka bidrag från Naturvårdsverket som täcker hälften av installationskostnaden, upp till max 15 000 kronor per laddpunkt, gör investeringen än mer lockande för många.

En bostadsrättsförening som valt att satsa är brf Kajplatsen med 164 lägenheter vid Hammarby kanal på Södermalm. Under sommaren 2021 installerades laddstationer som betjänar alla de 54 garageplatserna i källarplan. HSB Stockholm, som sedan tidigare sköter såväl teknisk som ekonomisk förvaltning åt föreningen, anlitades för projektledning av installationen.

– Vid så pass stora projekt som detta är det bra för styrelsen med hjälp utifrån. Vi saknar den tekniska kompetens och erfarenhet som krävs för att sköta det själva, förklarar styrelsemedlemmen Magnus Warberg, som varit ansvarig från föreningens sida.

Han förklarar att styrelsen ursprungligen hade en lite avvaktande inställning till laddstationer. Man ville följa utvecklingen och kunna lära av andra. Efter en motion från en medlem kom dock ett stämmobeslut om att styrelsen skulle utreda frågan och komma med ett förslag.

– Vi gjorde en ordentlig genomlysning som fick ta den tid som krävdes. Med hjälp av kompetens inom föreningen tittade vi på regler, teknik, ekonomi, möjligheter till bidrag och brandskyddsaspekter. Vi landade i att föreslå en installation. Utifrån rekommendationer från vår förvaltare och grannföreningar tog vi in offerter från tre möjliga firmor och gjorde en plan för genomförandet, berättar Magnus Warberg.

En stor fråga var om man skulle börja smått med enbart några få laddplatser eller ta ett större grepp och installera på samtliga platser. Precis som HSB rekommenderar genomförde brf Kajplatsen en enkät bland medlemmarna för att se hur många som planerade att skaffa elbil under de närmaste åren. När den visade på relativt stort intresse bestämde sig styrelsen för att göra allt på en gång.

– Det fanns flera viktiga aspekter här. Det är önskvärt att all teknik är kompatibel, vilket blir svårare att uppnå om man gör lite i taget. Sedan vet man inte hur länge det går att räkna med statliga bidrag för installationen. Slutligen skulle styrelsen bli tvungen att lägga tid på samma administrativa process flera gånger ifall vi inte tagit ett stort grepp, säger han.

En annan viktig fråga handlade om finansieringen. Skulle föreningen eller de enskilda bilägarna täcka kostnaden?

– Här landade vi i att det var rimligt och mer acceptabelt för övriga medlemmar att de som faktiskt laddar sina bilar får betala för installationen. Därför tar vi nu ut en månadsavgift på 300 kronor plus elförbrukningen. Om tillströmningen av elbilar blir som beräknat kommer det att täcka installationskostnaden på åtta till tio år.

Redan inför stämman 2021, som skulle besluta i frågan, hade styrelsen valt ut en entreprenör som kunde genomföra installationen under sommaren, då det är lägre beläggning i garaget. HSB Stockholms Daniel Bergström hade även engagerats som projektledare. Så när stämman röstat ja kunde allt rulla igång.

– HSB Stockholm kan också hjälpa till med själva upphandlingen, men här hade styrelsen tillgång till kompetens internt inom föreningen. Därför blev min uppgift att granska de handlingar som tagits fram, upprätta kontraktet mellan beställare och entreprenör, sköta projektledningen under entreprenadtiden med löpande avstämning gentemot styrelsen, kontrollera installation och funktion på plats samt beställa slutbesiktning och följa upp felåtgärdanden i samråd med styrelsen, förklarar Daniel Bergström.

Arbetet med att installera laddstationerna av märket Charge Amps för de 54 garageplatserna löpte på utan större problem och projektet höll sin tidsplan. Både styrelsen och HSB var noggranna med att kontinuerligt informera de boende om alla moment.

– Det är viktigt att ha tvåvägskommunikation med medlemmarna både inför och under genomförandet av ett sådant här projekt. Det gäller såväl det rent praktiska som hur man tänker kring finansiering och administration, säger Magnus Warberg.

Utöver projektledningen tar föreningen också hjälp av HSB Stockholms kund- och medlemsservice för processen när medlemmar vill börja använda laddstationerna och debiteringen för detta. Medlemmen anmäler sig direkt dit utan att behöva gå via styrelsen.

– I dag, när fastigheterna blir allt mer komplexa och det finns så många leverantörer och motparter för bostadsrättsföreningar att hantera, så är det väldigt bra för styrelsen att kunna avlastas även när det gäller denna typ av administration, avslutar Magnus Warberg.

Brf Kajplatsens 5 tips inför installation av laddstationer:

  • Ta tillräcklig tid på er att reda ut alla frågor.
  • Anlita professionell hjälp i projektet.
  • Invänta inte stämmobeslut, jobba parallellt med offerter och inplanering av arbetet.
  • Prata med närliggande föreningar för erfarenhetsutbyte och möjliga samarbeten.
  • Kommunicera kontinuerligt med medlemmarna kring alla frågor.

Text: Björn Raunio
Foto: Jonathan Eyre

Vill ni installera laddstationer?

Finns det intresse för installation av laddstationer för elbil i din förening? Låt HSB Stockholm hjälpa till med upphandling och projektledning! Mejla till energikonsult@hsb.se