Just nu har vi tekniska störningar som påverkar möjligheten att bli medlem digitalt här på webbsidan. Tjänsten kan inte verifiera några personnummer. Vi jobbar på en lösning.  Vänligen återkom vid ett senare tillfälle och fullfölj din ansökan.

Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Ansvarsfördelning vid skada i bostadsrättsförening

25 mars 2024 I vissa fall kan gränsdragningar för ansvarsfördelning mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsförening vara svåra att göra. Högsta domstolen (HD) har genom en dom i december 2019 (mål nr T 175-19) tagit ställning till den närmare gränsdragningen mellan bostadsrättshavarens och föreningens ansvar när en viss skada uppkommit både i lägenheten och i en del av huset där föreningen har underhållsansvaret. HD slår fast att huvudprincipen gäller, vilket är att bostadsrättshavare ansvarar och får bekosta reparationer i lägenheten och föreningen står för de delar som inte hör till lägenheten. Låt oss bryta ner detta och göra det lite mer detaljerat.

Bostadsrättshavarens ansvar

Av vad som framgår av bostadsrättslagen har bostadsrättshavaren ett uttryckligt underhållsansvar och en tillsynsskyldighet för sin lägenhet. Underhållsskyldigheten regleras i 7 kap. 12 och tillsynsansvaret regleras i 9§ och 12§ i bostadsrättslagen. I HSBs normalstadgar 31§ upprepas en del av det som står i bostadsrättslagen, och dessutom görs en hel del förtydliganden och uppräkningar av vad ansvaret omfattar.

Bostadsrättshavaren ansvarar och betalar förenklat sagt för underhåll och reparationer av den egna bostadsrätten. Bostadsrättshavaren betalar för att reparera ytskikt, inklusive fuktspärr i våtrum och underliggande behandling som behövs till ytskikt i andra rum, allt som är synligt till exempel synliga rör, icke bärande väggar, fönster och dörrar (utom målning av utifrån synliga delar på fönster och ytterdörrars utsida), inredning (ex. sanitetsporslin och köksutrustning), klämringen till golvbrunnen, vattenkranen och allt lösöre, samt målning av de radiatorer och de olika ledningar som föreningen försett lägenheten med.

Om bostadsrättshavaren eller någon hen är ansvarig för brister i sitt ansvar kan bostadsrättsföreningen kräva bostadsrättshavaren på skadestånd för de kostnader föreningen fått med anledning av detta. Så om bostadsrättshavaren till exempel orsakar en brand- eller vattenskada medvetet eller genom "grovt slarv", eller vet om att avloppsbrunnens klämring saknas eller är skadad utan att göra något åt det, kan bostadsrättshavaren i slutänden få betala för hela skadan, även det som bostadsrättsföreningen i vanliga fall skulle haft betalningsansvaret för.

Bostadsrättsföreningens ansvar

I bostadsrättslagens 7 kap. 12 § anges att bostadsrättsföreningen har ansvaret för stamledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten som föreningen försett lägenheten med, och för reparationer efter brand- och vattenledningsskador. I HSBs normalstadgar 31 och 32 §§ preciseras och regleras mer i detalj vad bostadsrättsföreningen ansvarar och ska betala för.

Bostadsrättsföreningen ansvarar förenklat sagt för byggnadernas stomme inklusive bärande väggar, yttertak, alla inte synliga ledningar som går till mer än en bostadsrätt, golvbrunn, radiatorer och värmeledningar, rökgångar och ventilationskanaler, ventilationsdon, spiskåpa / köksfläkt som är en del av husets ventilation, och målning av utifrån synliga delar av ytterdörr, fönster, panel och skärmvägg. 

Inträffar en brand- eller vattenskada har föreningen ansvar för att göra en

  • Undersökning av vad som skadats
  • Utrivning av det skadade om man tror att skadan gäller mer än ytskiktet. Föreningen betalar för hela utrivningen (också utrivningen av det ytskikt som bostadsrättshavaren ansvarar för). Utrivningen ska göras så att skadan sen ska kunna repareras fackmässigt.
  • Upptorkning av det som föreningen har ansvar för till exempel bjälklaget. När föreningen är klar med sin del, ansvarar bostadsrättshavaren för att reparera sin del: Ytskiktet, inklusive fuktspärr i våtrum, och underliggande behandling som behövs till ytskiktet i andra rum.

Om bostadsrättsföreningen brister i sitt ansvar: Om föreningen vet om att något är uppenbart bristfälligt men inte åtgärdar detta, får föreningen betala för de skador som detta orsakar.

 

 

---

Informationen i den här artikeln var aktuell det datumet som artikeln publicerades. Förändringar inom både praxis och lagstiftning kan ha skett om det har gått en tid sedan publicering. Som kunder hos HSB Stockholm kan ni alltid kontakta er förvaltare eller våra jurister direkt om ni önskar ett förtydligande eller känner er osäkra.

Behöver ni juridisk rådgivning?

HSB Stockholms föreningsjurister har en unik erfarenhet inom bostadsrättsjuridik, hyresjuridik och föreningsrättsliga frågor och är ett bra stöd om en besvärlig situation skulle uppstå.