Just nu har vi tekniska störningar som påverkar möjligheten att bli medlem digitalt här på webbsidan. Tjänsten kan inte verifiera några personnummer. Vi jobbar på en lösning.  Vänligen återkom vid ett senare tillfälle och fullfölj din ansökan.

Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Cykelrensning – vad gäller?

22 april 2024 När våren är på ingång blir det för många bostadsrättsföreningar aktuellt att genomföra rensning av gamla cyklar i allmänna utrymmen. Att kasta egendom som tillhör någon annan kan utgöra brott och det är därför av stor vikt att utföra cykelrensning på ett lagenligt sätt. För att undvika att föreningen begår överträdelser av straffrättslig karaktär finns en del saker som är särskilt viktiga att tänka på.

Steg 1 – Informationsutskick

Bostadsrättsföreningen bör inför en cykelrensning på ett tydligt sätt, skriftligen, meddela medlemmar och boende om att en cykelrensning planeras att genomföras vid en specifik tidpunkt. Ett sådant meddelande bör skickas ut i god tid, i vart fall minst en månad före planerad tidpunkt för rensning. Meddelandet bör innehålla uppgift om att berörda boende ges möjlighet att märka eventuella cyklar som tillhör dem för att undvika att de tas om hand.

Den skriftliga informationen bör spridas genom anslag på dörrar till cykelrum, anslagstavlor i trapphuset, på hemsidan samt via varje medlems postfack eller brevinkast. För att undvika att medlemmar missar informationen på grund av exempelvis utlandsvistelser eller andrahandsuthyrning, rekommenderas därutöver att föreningen skickar ut informationen per e-post. När det i informationsutskicken angivna datumet för cykelrensning inträtt kan föreningen påbörja inventering av cyklar som saknar märkning.

Steg 2 – Inventering och dokumentation

I samband med genomförandet av inventeringen bör föreningen noggrant dokumentera alla cyklar som tas om hand. En bra metod för att föra sådan dokumentation är att fotografera de cyklar som saknar märkning. Under inventeringen bör föreningen även notera cyklar som är låsta respektive olåsta. Skälet till denna distinktion är att låsta cyklar inte betraktas som hittegods, medan olåsta cyklar betraktas som hittegods och blir föreningens egendom efter tre månader. Cyklar som uppenbart saknar värde kan kastas, men även här är det av vikt att föra noggrann dokumentation.

Omärkta cyklar av värde bör rapporteras till polisen som hittegods eller kvarglömd egendom. Polisen kan sedan bistå föreningen med information om ägare samt med uppgift om cykeln i fråga är stulen. Om en cykel visar sig vara stulen bör den omedelbart överlämnas till polisen.

Steg 3 – Förvaring under begränsad tid

När inventeringen är slutförd bör de omärkta cyklarna förvaras på ett säkert ställe, till exempel i ett låst förråd, i minst sex månader enligt hyreslagens bestämmelser om övergiven egendom. Trots att en olåst cykel enligt hittegodslagen blir föreningens egendom efter tre månader rekommenderas det att föreningen behåller samtliga cyklar i sex månader innan den gör sig av med egendomen.

Även om en bostadsrättsförening följt ovan rekommendationer, finns alltid en liten risk att personer som inte har fått information om cykelrensning framställer anspråk mot föreningen om en cykel har kastats. En cykelrensning bör därför alltid genomföras med beaktande av denna risk. Med hänsyn till detta rekommenderas att föreningen i förebyggande syfte förvarar samtliga omärkta cyklar i ett säkert förråd under sex månader, gör hittegodsanmälningar beträffande dessa cyklar samt för noggrann dokumentation över alla åtgärder som vidtas i samband med cykelrensningen.

---

Informationen i den här artikeln var aktuell det datumet som artikeln publicerades. Förändringar inom både praxis och lagstiftning kan ha skett om det har gått en tid sedan publicering. Som kunder hos HSB Stockholm kan ni alltid kontakta er förvaltare eller våra jurister direkt om ni önskar ett förtydligande eller känner er osäkra.

Behöver ni juridisk rådgivning?

HSB Stockholms föreningsjurister har en unik erfarenhet inom bostadsrättsjuridik, hyresjuridik och föreningsrättsliga frågor och är ett bra stöd om en besvärlig situation skulle uppstå.