Kallelse till föreningsstämma 2024

07 maj 2024 Medlemmar inom BRF Botkyrka i Tullinge kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för 2024.

Dag: Onsdag 22 maj
Tid: 18.00
Var: Föreningslokalen på Tullingebergsvägen 1D

 

STÄMMOFÖRHANDLINGAR ENLIGT STADGARNA samt ytterligare punkter enligt nedan:

  1. Styrelsens förslag till stadgeändring.
    Styrelsen föreslår stämman att anta HSB:s normalstadgar 2023 för HSB Bostadsrättsförening Botkyrka i Tullinge, samt ta bort stadgeanpassningar där ordförandeposten väljs av styrelsen. Beslut på ordinarie föreningsstämman samt ytterligare ett beslut på extra föreningsstämma i höst.
  2. Styrelsens förslag till hantering av grovsoprum. 

Kompletta stämmohandlingar, inkl. dagordning, årsredovisning, mall för fullmakt och förslag på nya stadgar finns på BRF Botkyrkas webbplats. Önskas dessa i pappersformat vänligen kontakta styrelsen.

 

Vänligen inkom med frågor i god tid till stämman så att styrelsen kan besvara dessa.
Mejla dessa till brfbotkyrka@yahoo.se - märk mejlet med "Stämma 2024" eller lämna dessa i föreningens brevlåda, Tullingebergsvägen 1D. 

REGLER FÖR RÖSTRÄTTEN
På föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst

(En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem får företrädas av valfritt ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får medföra ett valfritt biträde.)

Välkommen till ordinarie föreningsstämma!

 


Till nyhetslistan