Kallelse till föreningsstämma 2023

04 maj 2023 24/5 - 19:00 Lokal: Daggkåpans föreningslokal - Tullingebergsvägen 31 (ingång baksidan)

Vi träffas i 

Daggkåpan

TULLINGEBERGSVÄGEN 31 (ingång baksidan)

24/5 - 19:00

 

STÄMMOFÖRHANDLINGAR ENLIGT STADGARNA

 

Vänligen inkom med frågor i god tid till stämman så att styrelsen kan besvara dessa.
Mejla dessa till brfbotkyrka@yahoo.se - märk mejlet med "Stämma 2023"

 

REGLER FÖR RÖSTRÄTTEN
På föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst


(En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem får företrädas av valfritt ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får medföra ett valfritt biträde.)

Välkommen till ordinarie föreningsstämma!
Styrelsen