Stadgar

Kollektivhusföreningen har egna stadgar som beskriver dess verksamhet.