Andrahandsuthyrning

Regler för andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand behöver du ha skriftligt samtycke från styrelsen. Ansökan om andrahandsuthyrning görs därför till styrelsens mejladress styrelsen@exponeringen2.se. Blankett för ansökan hittar du här.

Andrahandsuthyrning godkännes normalt sett i totalt 2 år, med förnyad ansökan efter ett år. Styrelsen godkänner dock inte uthyrning till AirBnb eller liknande på grund av säkerhetsskäl. För din egen säkerhet är det också viktigt att du väljer hyresgäst noga och att ni sinsemellan upprättar ett skriftligt kontrakt, mall finns att hitta på nätet.

Följande stadgar gäller:

§ 40 Andrahandsupplåtelse

En bostadsrättshavare/hyresgäst får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Styrelsens samtycke bör begränsas till viss tid och ska lämnas om bostadsrättshavaren/hyresgästen har skäl för upplåtelsen och bostadsrättsföreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Om inte samtycke till andrahandsupplåtelse lämnas av styrelsen får bostadsrättshavaren/hyresgästen ändå upplåta sin lägenhet i andra hand om hyresnämnden lämnar sitt tillstånd. 

§ 41 Inrymma utomstående

Bostadsrättshavaren/hyresgästen får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för bostadsrättsföreningen eller någon annan medlem i bostadsrättsföreningen.

                                                                                                                                                                

Regler för andrahandsuthyrning:

Med andrahandsuthyrning menas att du som medlem låter någon annan person bruka eller disponera din lägenhet, oavsett om personen betalar hyra eller bor gratis.

Brf Läggestavägen 2-22 medger andrahandsuthyrning för följande skäl:

 • Arbete på annan ort eller utomlands (max 5 år)
 • Studier på annan ort eller utomlands (max 5 år)
 • Längre vistelse på sjukhus eller äldreboende (max 5 år)
 • Fängelsevistelse (max 5 år)
 • Uthyrning till närstående, dvs maka/make, sambo, barn, föräldrar,     barnbarn och syskon (max 5 år)
 • Blivande pensionär som köper lägenhet med avsikt att bosätta sig     i den vid pension (max 2 år)
 • Förälder som köper lägenhet för barns räkning för boende inom         närmaste åren (max 2 år)
 • Vid övertagande av lägenhet genom arv (max 2 år)
 • Provsamboende (max 1,5 år)
 • Militärtjänst (max 1,5 år)
 • Bostadsrätten är svårsåld på grund av rådande                                   marknadsförutsättningar. Kopia på mäklaravtal samt                           anbudsförteckning och lista på lägenhetsvisningar ska bifogas           ansökan. (max 6 mån, med möjlighet till ny prövning för ytterligare     6 mån)
 • Vistelse på annan ort eller utomlands (min 3 månader – max 1 år)

Brf Läggestavägen 2-22 medger EJ andrahandsuthyrning för juridisk person. Tänk på:

 • Korttidsuthyrning av lägenheten via sajter på nätet, till exempel         över en weekend (Air BnB eller liknande), är inte tillåtet.
 • Minimiperiod för andrahandsuthyrning är 3 månader.
 • Andrahandsuthyrning beviljas tidigast 3 månader efter                       tillträdesdatum.
 • Andrahandsuthyrning beviljas för max ett år i taget. Önskas               förlängning måste ny ansökan ske innan året gått ut.
 • Vid arbete eller studier på annan ort skall intyg för detta bifogas          ansökan.

Om uthyrningen sker utan tillstånd, betraktas nyttjanderätten till bostadsrätten förverkad enligt 7 kap. 18§ 2p i bostadsrättslagen. Detta innebär att styrelsen har rätt att säga upp bostadsrättsinnehavaren till avflyttning och tvångsförsälja lägenheten.

Namnskylt

Det är bara lägenhetsinnehavarens namn som får stå på namntavlan i trapphusporten. Hyresgästens namn får stå ovanför lägenhetsinnehavarens på brevinkastet. Det är fastighetsskötaren som sätter upp hyresgästens namn, så kontakta honom för hjälp med detta.

Styrelsen fattar beslut och meddelar bostadsrättsinnehavaren per e-post eller telefon. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att informera hyresgästen om BRF Läggestavägens sophanteringssystem och ordningsregler.

Att tänka på vid andrahandsuthyrning:

1.   Upprätta ett skriftligt kontrakt med andrahandshyresgästen (finns att köpa i bokhandeln).

2.   Reglera kontraktstidens längd samt om bostaden hyrs ut möblerad eller ej. Ange även hyrans storlek. Om uthyrningen varar längre än två år, måste man avtala bort besittningsskyddet. Detta sker genom ett särskilt skriftligt avtal som ska godkännas av hyresnämnden om det träffas före utgången av tvåårsperioden. I annat fall krävs inte godkännande av hyresnämnden.

3.   Kontrakt om andrahandsuthyrning måste sägas upp enligt kontraktets villkor. Normalt sett används en uppsägningstid på detta tre månader. Sker inte uppsägning anses avtalet gälla på obestämd tid.