Renovering eller ändring i bostad

Om du vill göra om något i din lägenhet kan du behöva tillstånd från föreningens styrelse. Du kan läsa mer om vad som gäller här:

Regler och ansökan om ombyggnation eller ändring

Enligt bostadsrättslagen måste styrelsen bevilja tillstånd innan vissa ombyggande utförs. Nedan beskrivs föreningens allmänna och särskilda regler vid ombyggnationer och ändringar av lägenhet. Observera att de allmänna reglerna gäller även om din åtgärd inte behöver styrelsens tillstånd. Läs igenom detta noga och kontakta styrelsen om något är oklart.

När behövs tillstånd från styrelsen för en ombyggnation/ändring?

Generellt gäller att samtliga större ändringar och renoveringar i lägenheten kräver tillstånd från styrelsen innan arbete påbörjas. Anledningen till detta är att styrelsen ska få möjlighet att bedöma hur din ombyggnation påverkar fastigheten säkerhetsmässigt och konstruktionsmässigt. Vissa delar som rör och ventilation kan behöva justeras efter ändringar. Dessutom omfattas flera områden av noggranna regler som ska säkerställa att fastighetens konstruktion och funktion upprätthålls.

Ansökan och tillstånd krävs för ombyggantion vid:

 • Ingrepp i bärande konstruktion
 • Alla ändringar som påverkar avlopp, vatten, värme, gas eller ventilation
 • Ombyggnation av badrum och våtrum
 • Omdragning och större förändring av elinstallationer (detta för att säkerställa att de utförs av behörig elinstallatör)
 • Ändrade funktioner i lägenheten (t ex ändrad planlösning, ny dörr, etc)
 • Annan väsentlig förändring

Tillstånd behövs inte vid enklare ändring av lägenhet såsom:

 • Målning och tapetsering
 • Omläggning av golv (ej våtrum)
 • Byte av köksinredning, garderober och montering av väggfasta hyllor etc

Dessa åtgärder kräver inget tillstånd av styrelsen utan är en del avdet underhåll av lägenheten som varje medlem själv ansvarar för. Fråga gärna styrelsen om du är osäker.

Allmänna regler för samtliga ombyggnationer och ändringar

Buller och störningar

 • Buller ska minimeras och koncentreras till så få tillfällen som möjligt.
 • Ändring som kan störa andra medlemmar får enbart ske mellan kl. 08.00 - 18.00 på vardagar. Övrig tid får ändring som medför oljud/störningar inte ske. Arbeten som av någon anledning måste utföras på annan tid än denna ska beviljas av styrelsen.
 • I god tid innan arbete som medför oljud eller annan olägenhet påbörjas ska anslag sättas upp i berörd port, samt även i den port som ligger närmast den berörda lägenheten. Anslaget bör visa vilken lägenhet som ändras samt under vilken tid som arbetet pågår samt kontaktuppgifter.
 • Medlem ska dagligen tillse att trapphuset städas vid ev nedsmutsning orsakad av pågående ändring.
 • Vid arbete som medför damm (t ex rivning av våtrum, kök, väggar) eller stark doft, ska lock sättas på frånluftskanaler för att förhindra spridning till ventilation av damm eller doft.
 • Allt arbete ska utföras fackmässigt och i enlighet med Boverkets Byggregler (BBR) och gällande branschregler.

Byggmaterial och byggavfall

Byggmaterial och byggavfall får inte förvaras i entréer eller allmänna utrymmen. Kortare mellanlagring av byggmaterial och byggavfall ska ske på av styrelsen anvisad plats. Detta ska sedan forslas bort av entreprenör eller boende.

Ansökan om tillstånd för ombyggnad/ändring av bostadsrättslägenhet

Ansökan med underlag skickas till styrelsens mejladress styrelsen@exponeringen2.se senast en månad innan ändringen planeras så att ärendet hinner behandlas. Ombyggnation/ändring får inte påbörjas förrän styrelsen lämnat tillstånd.