Trivselregler

Att bo i bostadsrätt innebär att du har möjlighet att påverka trivsel, skötsel och service i ditt bostadsområde.
Informationen och reglerna på denna sida bygger på våra stadgar och de beslut som styrelsen och föreningsstämman antagit och är därför ett uttryck för medlemmarnas egna önskemål.

Gemensamma ytor
Ta väl hand om och vårda föreningens egendom. Hjälp till att bevara föreningens gemensamma ytor och undvik därför att gå och cykla över gräsmattor och planteringar. Rökning är förbjuden i föreningens allmänna utrymmen samt utanför entréer. Personliga ägodelar som barnvagnar, cyklar, entrémattor, sopor, annat skräp etc. skall hållas borta från trapphus, entré och gård. Detta pga. av brandrisk och för att inte hindra utrymningsvägar och städning.

Ombyggnation, inglasning och parabolantenn
Alla ombyggnader skall anmälas till styrelsen innan arbetet påbörjas. Bygglov erfordras i de flesta fall. Parabolantenn och utomhusantenn får ej sättas upp utan att inhämta styrelsens godkännande. 

Cykelförråd 
De gemensamma cykelförråden är endast avsedda för cyklar. 

Barnvagnsförråd 
Barnvagnsförråden är avsedda för förvaring av barnvagnar, inga cyklar ska förvaras här. 

Källarförråd
Förrådssakerna ska stå i respektive förråd. Det får inte finnas prylar och skräp i förrådsgången, då det är en brand- och utrymningsrisk.

Sopsortering
Sortera dina sopor och ditt avfall noga med tanke på miljön och föreningens ekonomi. Grovsopor och det som inte har en egen behållare i vårt soprum lämnas till kommunens återvinningsstationer. 

Störning
I lägenheten får inte utföras sådan verksamhet som kan störa övriga bostadsrättsinnehavare. Det är inte tillåtet att borra, spika i väggarna eller utföra andra störande sysslor mellan 22:00 och 08:00.Du får inte piska mattor, möbler eller dylikt på balkonger, i trappuppgångar eller i entréer. Det är inte tillåtet att mata fåglar från balkong, uteplats, fönster eller på gården. Musik ska alltid spelas på en ljudnivå som inte stör dina grannar. Sätt gärna en lapp i entrén om du ska ha fest. 

Grillning
Grillning får endast ske med gasolgrill eller elgrill. Visa hänsyn till dina grannar när du grillar. Läs separat information av vad som gäller vid grillning.

Husdjur
Håll ditt husdjur under uppsikt så att ingen störs av det. Dina husdjur får inte föra oljud eller vara till obehag för dina grannar. Husdjuren får inte använda sandlådor eller föreningens grönytor som toalett. Det är förbjudet för husdjur att vistas på föreningens gård utan koppel.

Garage och parkeringsplatser
Garage- och parkeringsplats ska endast användas för biluppställning och får ej användas till annan förvaring. Garage- och parkeringsplatser får endast nyttjas av dem som hyr platserna. Ingen parkering får ske på eventuella lediga platser. Parkering ska alltid ske på markerade platser. Uppställning av husvagnar, släpkärror, avställda fordon, fordon med körförbud, båtar etc är inte tillåtet. All parkering av motorfordon, släp- eller husvagn får endast ske på avsedda parkeringsplatser då de annars hindrar utryckningsfordon samt tillfällig i- och urlastning för boende i fastigheten.

Biltrafik
Bil-, moped- och motorcykeltrafik är förbjuden på grönytor, gång- och cykelbanorna inom bostadsområdet. Du får dock med låg hastighet köra fram till din port för tillfällig i och urlastning av tunga eller skrymmande föremål.

Dessa ordningsregler gäller förutom för hushållets samtliga medlemmar också gäster. De gäller också för hantverkare eller annan som utför arbete för lägenhetsinnehavarens räkning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Utskriftvänlig version