Föreningsstämma

Föreningsstämman hålls en gång per år och är Brf Nålen högsta beslutande organ. Vid stämman redovisar styrelsen genom förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning hur den har förvaltat föreningens tillgångar, skött fastigheternas löpande och långsiktiga underhåll samt övrigt som har med föreningens skötsel att göra. Det är också föreningsstämman som tar beslut om stora och viktiga frågor i föreningen. På stämman har du som medlem också möjlighet att påverka föreningens utveckling genom att skicka in förslag (motioner).

Föreningsstämman 2024 hålls den 25 april (plats ej bestämd).

Har du som medlem ett förslag som du vill att föreningsstämman ska ta ställning till kan du skicka in en motion till styrelsen innan den 28 februari.

Vad är en motion?

Att lämna in en motion till föreningsstämman är en möjlighet för Brf-innehavare att begära att ett visst ärende ska behandlas. En motion ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av eventuella problem eller en förbättring och ett tydligt förslag till åtgärd samt kompletterad med en motivering. En motion ska vara underskriven med namn och lägenhetsnummer.

Hur skriver jag en motion 
Använd gärna mallen längst ned som underlag.

Beskriv bakgrunden, vad är anledningen till att denna motion behöver ställas? Ange bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget och vad du vill påverka eller ändra på. 

Beskriv problemet och varför det finns ett behov av att lösa frågan. Beskriv eventuella hinder eller problem. Använd enkla ord och korta formuleringar som inte kan missuppfattas. Föreslå ett förslag till beslut och för att lösa problemet. Lämna om möjligt förslag på eventuella riktlinjer för genomförandet samt eventuella alternativa lösningar.

Beskriv ditt förslag så att föreningsstämman kan ta ett beslut om att bifalla eller avslå motionen.

Avsluta med ett förslag till beslut: Jag föreslår föreningsstämman att besluta enligt förslaget.

Motionen i sin helhet med förslaget och styrelsens svar kommer att bifogas stämmohandlingarna.

 

Kom ihåg att enligt stadgarna skall motionen vara inlämnad till styrelsen senast den 28 februari 2024 för att kunna behandlas på föreningsstämman. Lämna din motion till Daniel Glimvert, Fjärdingsmansvägen 94 eller mejla den underskrivna motionen till brfnalen@gmail.com