151218 Detaljplan antagen Stortoppsgatan/Kabelgatan

18 december 2015 Byggnadsnämnden har antagit detaljplanen för byggande av bostäder tvärs över Kabelgatan från våra hus.

På Göteborgs Stads hemsida står följande:

Planen antogs av byggnadsnämnden den 15 december 2015. Om ingen överklagar beslutet inom tre veckor från dagen då nämndens protokoll justerades (vanligtvis ca två veckor efter sammanträdet), så har planen vunnit laga kraft ca fem veckor efter beslut.

Tidplan
Samråd: maj−juli 2014
Granskning: Tredje kvartalet 2015
Antagande: Fjärde kvartalet 2015
Byggstart: Första kvartalet 2016
Inflyttning: Första halvåret 2018

Så vitt styrelsen kan se har inget väsentligt ändrats i detaljplanen sedan granskningsskedet. Bland annat kvarstår hög nockhöjd och att "Tekniska anordningar och teknikrum får överstiga angiven nockhöjd". Detta medför att utsikt försvinner eftersom formuleringen inte har någon begränsning.