200528 Kallelse till ordinarie föreningsstämma

28 maj 2020 Kallelse till ordinarie föreningsstämma HSB Bostadsrättsförening Gråberget i Göteborg. Torsdagen den 11 juni 2020 klockan 19.00 i Hotell Kusten på Kustgatan 10. Det är också möjligt att poströsta inför stämman. Blankett för poströstning finns i den bifogade kallelsen.

DAGORDNING

1 Stämmans öppnande

2 Val av ordförande vid stämman

3 Anmälan av ordförandens val av protokollförare

4 Godkännande av röstlängd

5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

6 Fastställande av dagordning

7 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

8 Val av minst två rösträknare

9 Fråga om kallelse behörigen skett

10 Styrelsens årsredovisning

11 Revisorernas berättelse

12 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

13 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen

14 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

15 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens

ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av

föreningsstämman

16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

17 Val av styrelseledamöter och suppleanter

18 Presentation av HSB-ledamot

19 Beslut om antal revisorer och suppleant

20 Val av revisor/er och suppleant

21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

22 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

23 Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter samt övriga representanter i HSB

24 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda

ärenden som angivits i kallelsen

25 Avslutning

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

POSTRÖSTNING

 

För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig lag

införts som medger att styrelsen kan besluta att medlemmarna i bostadsrättsförening kan

poströsta inför föreningsstämma.

Styrelsen har beslutat att röstning vid stämman kan ske genom poströstning. Styrelsen

uppmanar medlemmarna att poströsta för att minska risken för smittspridning. Om du vill

poströsta fyller du i det bifogade poströstningsformuläret och lämnar det i expeditionens

brevlåda inne i hallen på Vantgatan 3 senast klockan 12.00 den 11 juni 2020.

Den som har avgett sin röst per post förs in i röstlängden och anses närvarande vid

föreningsstämman. Om medlemmen sedan trots det skulle närvara fysiskt vid

föreningsstämman får medlemmen anses ha frånfallit sin poströst.

 

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

 

Om du följer HSB:s och styrelsens rekommendation att poströsta, behöver du inte anmäla

deltagande, utan bara lämna in ett ifyllt poströstningsformulär.

Om du vill närvara i stämmolokalen vill vi att du senast den 8 juni anmäler ditt deltagande så

att vi kan få en överblick över hur många som kommer. Du kan anmäla dig via mejl

brfgraberget@hsbgraberget.se eller i expeditionens brevlåda inne i hallen på Vantgatan 3.

Ange namn, lägenhetsnummer och antal personer som kommer.

Låter du dig företrädas av ett ombud ska ombudet ha en fullmakt med sig.