Motioner

Har du som medlem ett ärende du önskar behandlat på den ordinarie föreningsstämman i maj, ska ärendet anmälas till styrelsen senast före februari månads utgång.

Motionen ska vara skriftlig och innehålla namn, adress samt vara undertecknad av den som lämnar motionen.

Alla som bor i föreningen kan skriva en motion. Skriv vad du vill ska förbättras eller förändras och hur du tycker att det ska genomföras.

Lämna motionen i föreningens brevlåda på föreningsexpeditionens dörr, mejla den eller lämna den till någon som sitter i styrelsen.